Czy muszę odśnieżać chodnik?

§ § § § § § §
Posty: 13
Rejestracja: 14. gru. 2015, 10:44

Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Hot dog » 16. gru. 2015, 10:00

Witam serdecznie, to mój pierwszy post (oprócz konkursowego), mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Mam dylemat, mój dom stoi w tzw. strefie zamieszkania. W takiej strefie nie ma wyznaczonych chodników. Podobno. Tak słyszałem od znajomego strażnika miejskiego. Skoro więc nie ma chodników, a mało tego, tuż obok znajdują się miejsca wyznaczone do parkowania, to, z tego co sobie wyczytałem w Internecie, nie muszę odśnieżać terenu przylegającego do nieruchomości. Pewności jednak nie mam. Czy ktoś ma pewną wiedzę na ten temat?

Awatar użytkownika
Posty: 247
Rejestracja: 02. paź. 2014, 19:47

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: MECHAN » 17. gru. 2015, 12:19

A ile metrów od płotu trzeba odśnieżać w takim przypadku?

Awatar użytkownika
Posty: 193
Rejestracja: 17. lut. 2015, 11:58

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Exactly » 17. gru. 2015, 12:32

Ludzie, przecież w prawie mówi się o odśnieżaniu chodnika! Skoro go nie ma, to nie ma czego odśnieżać. Finito!

Awatar użytkownika
Posty: 211
Rejestracja: 25. wrz. 2014, 17:23

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: ROMCIO » 17. gru. 2015, 12:36

Chłopie, żadne finito! Jeżeli strefa zamieszkania, to znaczy, że piesi mają bezwzględne pierwszeństwo i moga poruszać sie cała szerokością ulicy, a samochody musza szczególnie uważac i jeździć najwyżej 20 km/h. Może zatem cała strefa i należące do niej jezdnie są wielkim chodnikiem, który należy odśnieżać?

Awatar użytkownika
Posty: 34
Rejestracja: 04. kwie. 2015, 19:22

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: kotlecik » 17. gru. 2015, 15:57

w takim wypadku trzeba odśnieżać do połowy ulicy

Posty: 67
Rejestracja: 20. mar. 2015, 21:40

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: LAMIA » 17. gru. 2015, 16:03

Odśnieżajcie, o wypadek nietrudno, szczególnie gdy chodzi się w szpikach

Posty: 17
Rejestracja: 03. kwie. 2015, 11:05

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: BO-bek » 17. gru. 2015, 16:06

Nie uważacie, że to powinien być obowiązek miasta lub gminy? Nie wiem czy macie podobny problem na swojej ulicy. Jak przejedzie odśnieżarka, to zostawia hałdy śniegu na styku lub wręcz na waszym chodniku. Jak to rozwiązać, z powrotem wywalić ten śnieg na ulicę by odkopać swój chodnik? A co z hałdami zalegającego śniegu przy dużych opadach. My na swojej ulicy jednego roku zamówiliśmy samochód i wywoziliśmy. Ulica jest niewybrukowana, więc jak to poprzedniej zimy nie sprzątneliśmy, to w czasie roztopów mieliśmy piękne bajoro z wodą wpływającą przez wjazdy garażowe do garażu.

Awatar użytkownika
Posty: 34
Rejestracja: 04. kwie. 2015, 19:22

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: kotlecik » 17. gru. 2015, 16:13

103149.jpg
a propos wpisu powyżej:

Posty: 67
Rejestracja: 20. mar. 2015, 21:40

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: LAMIA » 17. gru. 2015, 16:15

121212.jpg
a to, podoba się Wam?

Posty: 17
Rejestracja: 03. kwie. 2015, 11:05

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: BO-bek » 17. gru. 2015, 16:17

chyba odchodzimy widocznie od tematu. Co do ostatniego zdjęcia, co jak ktoś ma w tym czasie otwarte okno. Kto płaci za odśniezanie pokoi?

Awatar użytkownika
Posty: 4
Rejestracja: 26. lis. 2015, 12:31

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Kancelaria Uslug Prawnych » 28. gru. 2015, 14:44

Odśnieżanie chodników, ulic, placów i posesji prywatnych
Zgodnie z art. 20 pkt 4 w zw. z art. 19 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymania w czystości nawierzchni chodników przy każdej kategorii drogi publicznej, także położonej w mieście i niebędącej autostradą, ani drogą ekspresową spoczywa na zarządcy tej drogi (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1999 r. I CKN 1005/97, nie publ.).
Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli i użytkowników wieczystych tych nieruchomości.


Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia obowiązku utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ gminy jest zobowiązany do wydania regulaminu, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Przykład praktyczny
Witam serdecznie, to mój pierwszy post (oprócz konkursowego), mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Mam dylemat, mój dom stoi w tzw. strefie zamieszkania. W takiej strefie nie ma wyznaczonych chodników. Podobno. Tak słyszałem od znajomego strażnika miejskiego. Skoro więc nie ma chodników, a mało tego, tuż obok znajdują się miejsca wyznaczone do parkowania, to, z tego co sobie wyczytałem w Internecie, nie muszę odśnieżać terenu przylegającego do nieruchomości. Pewności jednak nie mam. Czy ktoś ma pewną wiedzę na ten temat?

Właściciel nieruchomości w strefie zamieszkania jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. W sytuacji, kiedy chodnik jest nieodśnieżony i pieszy poślizgnie się na nim, łamiąc nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie.

Warto wiedzieć, że
Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi. Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, wówczas to on wtedy odśnieża. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.
Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Kara za nieodśnieżanie
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Z orzecznictwa
Nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że zapisanie takiego obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach II SA/Gl 1151/14


Warto jednocześnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, na właścicieli nieruchomości nałożono obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez "uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania

Z orzecznictwa
Jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządcy drogi, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 k.c.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gliwicach V ACa 477/14

Żaden przepis prawa nie przewiduje odpowiedzialności absolutnej zarządcy drogi za skutki wypadku na zarządzanej przez niego drodze. Jego odpowiedzialność nie jest też oparta na zasadzie ryzyka, a więc za sam skutek, stąd uzasadnione jest twierdzenie, że oparta jest ona na art. 415 k.c., który stanowi, iż: "kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia." Podobnie, jeśli chodzi o odpowiedzialność właściciela nieruchomości za porządek na przylegającym do niej chodniku.
Odpowiedzialność z ww. przepisu opiera się na zasadzie winy, a więc działanie sprawcy szkody (zarządcy drogi czy też właściciela nieruchomości przyległej) musi być zawinione. Może ono polegać na podjęciu określonego działania, jak i na jego zaniechaniu (w przypadku gdy istnieje obowiązek działania). Do powstania odpowiedzialności deliktowej konieczne jest kumulatywne spełnienie trzech jej przesłanek, a mianowicie:
1) zdarzenia szkodzącego polegającego na zawinionym działaniu lub zaniechaniu
2) powstanie szkody
3) istnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą.
Zdarzeniem jest czyn zawiniony, który jest zarazem bezprawny, z kolei bezprawność pojmuje się jako niezgodność zachowania się sprawcy z porządkiem prawnym lub z zasadami współżycia społecznego. Natomiast wina jest pojęciem odnoszącym się do sfery zjawisk psychofizycznych sprawcy i dlatego określa się ją mianem podmiotowej strony czynu.
Na gruncie prawa cywilnego winę rozumie się jako naganną decyzję człowieka odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu.
Powstanie szkody to doznanie wszelkiego uszczerbku w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli.
Co do związku przyczynowego to powszechnie uznaje się, że związek taki występuje, jeżeli pomiędzy zdarzeniem stanowiącym źródło i przesłankę sprawczą wynikłej z niego szkody występuje normalny adekwatny zbieg następstw.
Podstawa prawna:
Ustawa o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm.)
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)

Awatar użytkownika
Posty: 193
Rejestracja: 17. lut. 2015, 11:58

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Exactly » 28. gru. 2015, 15:14

Wszystko fajnie. BArdzo obszerna wypowiedź, ale typowo prawnicza. Nie jest powiedziane jasno!!!

W takim razie ja mam pytanie konkretne. Załączam zdjęcie. Jest na nim przedstawiona ulica, która w oznakowaniu pionowym jest oznaczona jako strefa zamieszkania (niebieski znak - jego obrazek również załączam). Czy w takim miejscu trzeba odśnieżać? Wyznaczonych chodników nie ma!!!
Załączniki
znak4.jpg
ulica1.jpg

Awatar użytkownika
Posty: 50
Rejestracja: 04. kwie. 2015, 16:45

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: BANDZIOR » 28. gru. 2015, 23:32

Odśnieżanie to jedno, a sprzątanie chodnika to drugie, szczególnie po sylwestrowym szaleństwie i czy ktoś kto skaleczy się na naszym chodniku może rościć pretensje i dochodzić odszkodowania od nas (właściciela nieruchomości)?

Awatar użytkownika
Posty: 4
Rejestracja: 26. lis. 2015, 12:31

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Kancelaria Uslug Prawnych » 29. gru. 2015, 16:00

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, na właścicieli nieruchomości nałożono obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez "uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych"

Drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogą wewnętrzną zaś jest droga niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. Drogi gminne należą do dróg publicznych. Wynika z tego wyraźnie, że drogi wewnętrzne nie wchodzą w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż nie należą do dróg publicznych.
Zarówno utrzymanie, jak i budowa, przebudowa, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należą do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. Gmina nie ma obowiązku, ale nawet i prawa finansowania lub współfinansowania przeprowadzenia powyższych czynności z publicznych pieniędzy. Gminy, tak jak i wszystkie organy administracji publicznej, zobowiązane są, zgodnie z zasadą legalizmu, działać na podstawie i w granicach prawa, a co za tym idzie, organ nie może podejmować działań nieznajdujących oparcia w obowiązujących przepisach.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Łodzi z 9 sierpnia 2007 r., I SA/Łd 220/2007, stwierdzającym, iż bez znaczenia, przy ustalaniu, czy gmina ma prawo utrzymywać bądź partycypować w kosztach remontu dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, pozostaje fakt, że droga wewnętrzna służy jako droga dojazdowa do posesji niektórym spośród mieszkańców gminy.

Na zdjęciu w zasadzie trudno doszukać się chodnika, czy drogi. Znak wskazuje że mamy do czynienia z drogą wewnętrzną , będącą najprawdopodobnej drogą prywatną właścicieli nieruchomości . Zatem to oni powinni zadbać o jej odśnieżanie. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z chodnikiem, który przylega bezpośrednio do nieruchomości, wówczas również obowiązek osnieżanie będzie spoczywał na właścicielach nieruchomości. Zatem odśnieżaniem w każdym przypadku powinni się zająć właściciele nieruchomości.

Pozdrawiam
Przemysław Gogojewicz

Kancelaria Usług Prawnych

administrator taktyczny/moderator
Awatar użytkownika
Posty: 868
Rejestracja: 25. wrz. 2014, 13:38

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: AdminMZ » 29. gru. 2015, 16:14

Ponieważ Exactly napisał do mnie na priv. z zapewnieniem, że droga na zdjęciu jest gminna. Uzupełnię informację naszego eksperta o sugestię, że warto w/w przypadku zwrócić się do gminy o wyjaśnienie problemu własności drogi. Jeżeli leży ona na gruncie gminnym, to zdaniem naszego eksperta okoliczni mieszkańcy nie mają obowiązku odśnieżania.

Awatar użytkownika
Posty: 211
Rejestracja: 25. wrz. 2014, 17:23

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: ROMCIO » 07. sty. 2016, 11:59

Po ostatnich opadach śniegu temat bardzo na czasie :lol:

Posty: 228
Rejestracja: 28. maja. 2016, 11:11

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: apacz » 27. sie. 2019, 10:26

Do zimy kawałek ale chciałbym zapytać Was o opinię na temat odśnieżarek. Zastanawiam się nad zakupem modelu np. od marki https://www.stiga.pl/ , bo posesję mam dużą i w zimę chętnego brak do odśnieżania. Może nie mamy srogich zim ale jednak z łopatą trzeba biegać... Co uważacie o zakupie takiego sprzętu? Polecacie?

Posty: 501
Rejestracja: 22. sie. 2017, 8:01

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Kleja » 07. sty. 2021, 13:35

To chyba zależy od tego do kogo należy droga.

Posty: 153
Rejestracja: 15. lis. 2016, 19:26

Re: Czy muszę odśnieżać chodnik?

Postautor: Honin33 » 06. lut. 2023, 20:09

Jak najbardziej taki obowiązek istnieje, jeżeli przede wszystkim zastanawiasz się jak sobie tą pracę usprawnić to warto zastanowić się nad zakupem porządnej odśnieżarki. Możecie zajrzeć do artykułu - https://remont.biz.pl/odsniezarka/odsni ... siadlosci/ w którym dowiecie sie dlaczego warto mieć ten sprzęt na swojej posiadłości, bo akurat w Polsce zima potrafi zaskoczyć naprawdę dużymi śnieżycami i samodzielnie z łopatą ciężko ogarnąć cały teren.

Wróć do Przepisy prawne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 249
Re: fotowoltaika i pompa ciepła

data » 30.03.2023, 23:43

A znacie program można otrzymać. Warto zagłębić się w temat. Inwestowanie w oze jest bardzo ważne i trzeba iść w tym kierunku. A skoro nadal są odpowiednie programy, to warto z nich
Awatar użytkownika
Posty: 249
Re: Aranżacja wnętrza

data » 30.03.2023, 23:27

Fajną sprawą są , ciekawie pasują do wnętrz w sumie w różnym stylu urządzonym. Reprodukcje obrazów nie są drogie, można kupić je fajnie oprawione i powiesić u siebie, dzięki temu
Awatar użytkownika
Posty: 702
Re: Remont mieszkania w Warszawie

data » 30.03.2023, 23:15

Bez względu na to gdzie odbywa się remont i jak duży on będzie, ważne jest aby wykonać go solidnie i używać do niego dobrych jakościowo materiałów. Mi właśnie potrzebny jest solidny
Awatar użytkownika
Posty: 134
Re: Własny dom. budowa remont naprawa

data » 30.03.2023, 23:14

Drzwi moim zdaniem są naprawdę bardzo ważne, więc powinniśmy zadbać o to, aby były wybrane w sposób prawidłowy. Ja mogę zarekomendować KMT Supertherm 90. Dobrej klasy drzwi, odporne na
Awatar użytkownika
Posty: 834
Re: Samochód

data » 30.03.2023, 21:27

Jakie modele listew bocznych są dostępne na rynku? Czy są one kompatybilne z różnymi markami i modelami samochodów? Właśnie przeglądam listwy boczne w sklepie Croni i proszę Was o pomoc, a
Awatar użytkownika
Posty: 278
Torebki damskie

data » 30.03.2023, 20:56

Cześć dziewczyny! Szukam jakiejś torebki damskiej na wiosnę. Zależy mi na pojemnej torebce, którą będę mogła wykorzystać na co dzień do pracy. Widziałam bardzo ładne . Nie wiem którą
Awatar użytkownika
Posty: 619
Re: Jaki biznes?

data » 30.03.2023, 20:52

Zatrudniając pracowników warto przede wszystkim pomyśleć o tym, aby byli zadowoleni z warunków pracy. Właśnie dlatego na spokojnie zerknijcie sobie tutaj
Awatar użytkownika
Posty: 1327
Re: Księgowość online

data » 30.03.2023, 20:02

W poszukiwaniu godnego zaufania biura rachunkowego zajrzyj do
Awatar użytkownika
Posty: 1327
Re: Jak zaprojektować dom energooszczędny?

data » 30.03.2023, 19:53

Jeśli szukasz firmy świadczącej usługi w zakresie technicznej obsługi inwestycji budowlanych, specjalistycznych badań i orzecznictwa w sprawach budowlanych a także technicznego i ekonomicznego
Awatar użytkownika
Posty: 911
Re: aranżacja pokoju dziecka - łóżeczko

data » 30.03.2023, 19:51

Gdzie Wy szukaliście inspiracji podczas aranżacji Waszych wnętrz? Na co zwracaliście uwagę i dlaczego? Osobiście chciałbym Wam polecić stronę https://edoom.pl , na której znajdziecie portal

Eksperci na forum

Awatar użytkownika
Posty: 167
Re: Czym ogrzewać dom

data » 30.03.2023, 14:32

Na rynku królują pompy ciepła. Producenci tych urządzeń zainwestowali miliony w reklamę i zdobyli klientów. Szkoda, że reklama nie mówi wszystkiego, z czym muszą się zmierzyć
Re: Powietrzna pompa ciepła - czy to dobry pomysł?

data » 02.09.2022, 15:35

Czy powietrzna pompa to dobry pomysł? Dane mówią same za siebie! Zachęcam do zapoznania się z krótkim wpisem: https://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktua ...
Awatar użytkownika
Posty: 82
Jak czytacie książki, czyli książkowe rytuały

data » 30.09.2021, 9:25

Zapraszam do zamieszczania opisu swoich rytuałów na Najciekawsze opisy zaprezentujemy w nowej audycji na
Co należy przygotować przed ociepleniem poddasza pianą PUR?

data » 23.03.2020, 15:13

Zanim przejdziemy do ocieplania budynku, konieczne jest staranne przygotowanie podłoża, czyli tej warstwy, na którą zostanie nałożona izolacja termiczna. Istnieje cała lista zadań i testów,
Awatar użytkownika
Posty: 60
Re: Aranżacja łazienki

data » 29.12.2019, 17:38

Proponuję minimalistyczną łazienkę, w której półki będą utworzone z karton-gipsu. Blat/półka na umywalkę może być w formie dwóch drewnianych płyt. Całość uzupełni podłużne
Awatar użytkownika
Posty: 33
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 03.07.2019, 16:36

Mówiąc o „stratach” w układzie grzewczym powinniśmy odnosić się do ogrzewanego budynku a nie samych urządzeń grzewczych. Celowo pomijam teraz temat źródeł ciepła i ich sprawności.
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o