Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Awatar użytkownika
Posty: 195
Rejestracja: 02. paź. 2014, 14:42

Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: LADY » 04. gru. 2014, 10:44

Czy ogrzewanie płaszczyznowe, to jakaś odmiana ogrzewania podłogowego?

administrator taktyczny/moderator
Awatar użytkownika
Posty: 868
Rejestracja: 25. wrz. 2014, 13:38

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: AdminMZ » 04. gru. 2014, 11:01

Nie, nie! Ogrzewanie podłogowe to rodzaj ogrzewania płaszczyznowego. Ogrzewanie płaszczyznowe to wspólna nazwa dla ogrzewania podłogowego, ściennego oraz sufitowego.

Więcej na ten temat w artykułach zamieszczonych na Obudzie:

http://www.obud.pl/instalacje,art,6488, ... szczyznowe

http://www.obud.pl/tmies_ogrzewanie,art ... szczyznowe

Awatar użytkownika
Posty: 159
Rejestracja: 28. lip. 2015, 11:27

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Enerbau » 29. lip. 2015, 13:18

Do ogrzewań płaszczyznowych należy zaliczyć również ogrzewania na podczerwień. Może być podłogowe lub sufitowe, rzadziej ścienne ale też do wykonania.
Ogrzewanie na podczerwień - tanio, ekologicznie, zdrowo i komfortowo.
Doradzamy, wyceniamy i montujemy ogrzewanie na terenie całej Polski.

Awatar użytkownika
Posty: 229
Rejestracja: 03. gru. 2014, 13:05
Lokalizacja: Bydgoszcz

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Mathir » 04. sie. 2015, 10:13

Enerbau pisze:Do ogrzewań płaszczyznowych należy zaliczyć również ogrzewania na podczerwień. Może być podłogowe lub sufitowe, rzadziej ścienne ale też do wykonania.

To napiszcie więcej o tym wynalazku! A dla zdrowia to nie jest szkodliwe?

Awatar użytkownika
Posty: 42
Rejestracja: 04. kwie. 2015, 16:40

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: EDI » 05. sie. 2015, 14:30

Matko jedyna, kolejne promieniowanie. Właśnie, czy to zdrowe? Nie mam pojęcia z czym się to je. Może napiszecie? Głupieje już na punkcie zdrowotności. Gdzie czytam to najpierw informacja, że to super, dobre tanie itp, potem ktoś piszę ze to generator choróbska wszelakiego. Chyba czas wrócić do starych sprawdzonych wzorców, z paleolitu. Przecież z nich wyrośliśmy i jakoś dalej żyjemy.

Awatar użytkownika
Posty: 149
Rejestracja: 08. sty. 2015, 12:24

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: UFO » 12. sie. 2015, 12:57

A ja jestem po lekturze doskonałego tekstu ze strony:
http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewa ... -kosztuja/

Ponieważ na dole jest zgoda na rozpowszechnianie więc go przeklejam:

Promienniki podczerwieni w ogrzewaniu mieszkań

Wśród alter­na­tyw­nych metod ogrze­wa­nia domów znaj­dziemy elek­tryczne pro­mien­niki pod­czer­wieni. Mar­ke­ting przed­sta­wia ten spo­sób ogrze­wa­nia jako wygodny, zdrowy, eko­lo­giczny — uni­ka­jąc zara­zem roz­mowy o kosz­tach lub zapew­nia­jąc, że będą one porów­ny­walne z ogrze­wa­niem węglo­wym. Trudno w to wie­rzyć, skoro pro­mien­niki zasi­lane są prą­dem, który do tanich źró­deł cie­pła nie należy.

Jak dzia­łają pro­mien­niki pod­czer­wieni, czym róż­nią się od kon­wen­cjo­nal­nych metod ogrze­wa­nia, a przede wszyst­kim ile to kosz­tuje — tak zakup, jak i eks­plo­ata­cja. Czy warto wymie­nić stary kocioł węglowy na pro­mien­niki pod­czer­wieni w ramach gmin­nego dofi­nan­so­wa­nia do eko­lo­gicz­nych źró­deł ener­gii, choćby dawali je za półdarmo?
Pod­czer­wień pod strzechą

Elek­tryczny pro­mien­nik pod­czer­wieni (IR — infra­red) to urzą­dze­nie prze­twa­rza­jące ener­gię elek­tryczną w cie­pło pod posta­cią pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­nego. W naj­prost­szej wer­sji to nic innego jak zwy­kła grzałka elek­tryczna roz­grze­wa­jąca się do kil­ku­set stopni Cel­sju­sza, w wyniku czego z jej powierzchni emi­to­wane jest pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone nie­wi­dzialne dla ludz­kiego oka, które jest zna­ko­mi­tym nośni­kiem ener­gii cieplnej.

Aby zoba­czyć pro­mie­nio­wane pod­czer­wone, pro­po­nuję pro­sty eks­pe­ry­ment: należy wziąć do ręki pilot od tele­wi­zora (deko­dera, ampli­tu­nera itp.) i tele­fon komór­kowy. W tele­fo­nie włą­czamy apa­rat foto­gra­ficzny (lub kamerę), a diodę znaj­du­jącą się na końcu pilota kie­ru­jemy w obiek­tyw apa­ratu i naci­skami dowolny kla­wisz na pilo­cie. I co? Coś tam bły­skało? To wła­śnie pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone, emi­to­wane w tym przy­padku przez diodę nadaw­czą IR w pilo­cie (w tele­wi­zo­rze znaj­duje się dioda odbior­cza IR i tak te dwie diody ze sobą się dogadują).

Pro­mien­niki pod­czer­wieni do róż­nych zasto­so­wań wyko­ny­wane są w postaci żaró­wek, ele­men­tów meta­lo­wych i cera­micz­nych, a współ­cze­śnie jako panele grzew­cze do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń o róż­nych roz­mia­rach i mocach.

W tym momen­cie warto odno­to­wać, że elek­tryczny pro­mien­nik pod­czer­wieni, w obo­jęt­nie któ­rej z form, zużywa ener­gię elek­tryczną. To spo­strze­że­nie póź­niej się nam przyda.
Żarówka to czy grzałka

Znane nam wszyst­kim dosko­nale żarówki wkrę­cane do żyran­doli, to także nic innego jak pro­mien­niki pod­czer­wieni. No jak to, prze­cież to źró­dło świa­tła — oczy­wi­ście też, ale na wytwo­rze­nie świa­tła wyko­rzy­sty­wane jest tylko 5% mocy pobie­ra­nej przez żarówkę, a 95% mocy tra­cone jest w postaci ciepła.

Czy tra­cone, to zależy od per­spek­tywy. Z punktu widze­nia tech­niki świetl­nej, gdzie głów­nym zało­że­niem jest uzy­ska­nie z 1W jak naj­więk­szej ilo­ści świa­tła, to fak­tycz­nie tra­cone (tylko 5% spraw­no­ści). Z punktu widze­nia ogrzew­nic­twa i wyko­rzy­sty­wa­nia żarówki do ogrze­wa­nia, otrzy­mu­jemy grzałkę o spraw­no­ści 95%, która ogrzewa nam pomiesz­cze­nie pro­mie­niami pod­czer­wo­nymi roz­cho­dzą­cymi się w liniach pro­stych we wszyst­kich kie­run­kach, a efek­tem ubocz­nym jej dzia­ła­nia jest światło.
Dygre­sja żarówkowa

Opi­sane wyżej 95% straty żaró­wek, były koron­nym argu­men­tem (podobno pro­eko­lo­gicz­nym) wiel­kich pro­du­cen­tów źró­deł świa­tła, na sku­tek któ­rego tanie, pro­ste i przede wszyst­kim bez­pieczne dla zdro­wia i śro­do­wi­ska natu­ral­nego żarówki o mocach 100W, 75W zostały wyco­fane z pro­duk­cji (wyco­fa­nie niż­szych mocy — w toku). Kolejny powód, dla któ­rego je wyco­fano, to krótka żywot­ność wyno­sząca ok. 1000h. Dla­czego tak krótka? Teo­ria pla­no­wa­nego sta­rze­nia pro­duk­tów może tu być wyja­śnie­niem (bo tech­no­lo­gia nie jest ogra­ni­cze­niem — ist­nieje żarówka, która cią­gle świeci od 1890 roku /tak, ponad 120 lat/).

Na wła­sną rękę możemy jed­nak wydłu­żyć ich żywot­ność. Wystar­czy kupić (za około 4zł) w skle­pie elek­tro­nicz­nym ter­mi­stor roz­ru­chowy NTC o war­to­ści np.: 10 Ohmów i mak­sy­mal­nym prą­dzie 3A. Tego typu ter­mi­stor włą­czony sze­re­gowo w obwo­dzie umoż­liwi tzw. “miękki start” nawet do 6 żaró­wek o mocy 100W (szcze­góły pod­łą­cze­nia na tym sche­ma­cie — Szponi).

Patrząc na eko­lo­gicz­ność żarówki pod kątem mate­ria­ło­wym zauwa­żymy, że stłu­czoną żarówkę wyrzu­camy do kosza pro­du­ku­jąc wysoce szko­dliwe odpady (ha, ha, ha), w postaci stłu­czo­nego szkła, metalu i cyny (argon z domieszką azotu już ule­ciał do atmos­fery), a w przy­padku świe­tló­wek kom­pak­to­wych nazy­wa­nych pięk­nie żarów­kami ener­go­osz­częd­nymi musimy oddać je do miej­sca zakupu. Świe­tlówka kom­pak­towa podobno jest bar­dziej eko­lo­giczna od zwy­kłej żarówki (tak twier­dzą pro­du­cenci, wyso­kiej rangi urzęd­nicy oraz pseudo-fachowcy) mimo, że znaj­dują się w niej tru­jące opary rtęci, lumi­no­for oraz układ zapło­nowy, a w nim kon­den­sa­tory z elek­tro­li­tem (kwa­sem) i inne świń­stwa, z uwagi na które nie powin­ni­śmy wyrzu­cać jej do śmieci, tylko fachowo uty­li­zo­wać. Więc jak to jest z tą eko­lo­gią? Czy oszczęd­no­ści prądu na oświe­tle­niu zre­kom­pen­sują skutki nie­wła­ści­wej uty­li­za­cji dużej liczby świetlówek?

Na złość prze­ciw­ni­kom żaró­wek dodam, że nie znikną one cał­ko­wi­cie z rynku, ponie­waż kilka dzie­dzin prze­my­słu (np. lakier­nie), szpi­tale (np. ogrze­wa­nie nowo­rod­ków w inku­ba­to­rach), rol­nic­two (np. ogrze­wa­nie piskląt, susze­nie zbóż itp.) i wiele innych wyko­rzy­stuje je na swoje potrzeby i dosko­nale się tam spraw­dzają. Żarówki na potrzeby ogrze­wa­nia kształ­tem lekko odbie­gają od tych sto­so­wa­nych w oświe­tle­niu, ale zasada dzia­ła­nia ich jest identyczna.

Wewnątrz takiej żarówki, tak samo jak w zwy­kłej oświe­tle­nio­wej znaj­duje się żar­nik z drutu opo­ro­wego roz­grze­wa­jący się tylko do tem­pe­ra­tury 500C (w zwy­kłej od 2200-2700C), wobec czego mak­sy­malna ilość ener­gii emi­to­wa­nej z żar­nika znaj­duje się w zakre­sie pod­czer­wieni i jest wyko­rzy­sty­wana do ogrze­wa­nia. Tego typu żarówki nazy­wać tu będziemy żar­to­bli­wie “kwo­kami” ze względu na fakt, że w kur­ni­kach zastę­pują one małym pisklę­tom kwokę dając im nie­zbędne ciepło.

Na rynku taką kwoczkę zasi­laną napię­ciem 230V o mocy 250W kupimy w cenie od 13 do 30zł. Żywot­ność ich kształ­tuje się na pozio­mie 3000-5000h pracy, a to prze­cież nie­mal to samo, co zwy­kła, dzia­ła­jąca 1000h żarówka. Cie­kawe, prawda? Egzem­pla­rze wypo­sa­żone przez han­dlow­ców w cudowne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze (któ­rych te tań­sze podobno nie posia­dają) kosz­tują kil­ka­krot­nie więcej.
Pro­mien­nik pod­czer­wieni w detalach

Mądrzejsi o pod­sta­wową wie­dzę z elek­tro­tech­niki zobaczmy, co to takiego te pane­lowe pro­mien­niki pod­czer­wieni, dające od 30 do 70% oszczęd­no­ści w sto­sunku do ogrze­wa­nia konwencjonalnego.
Budowa pro­mien­nika

Każdy panel grzew­czy składa się z 6 pod­sta­wo­wych ele­men­tów: pod­stawy, ekranu odbi­ja­ją­cego pro­mie­nio­wa­nie, ele­mentu grzej­nego, ste­row­nika, har­to­wa­nej szyby i ramki, która zbiera to wszystko w całość.

Dodat­kowo pro­du­cent na szkle może umie­ścić nam pej­zaż, zdję­cie rodzinne i wszystko inne, co sobie tylko wyma­rzymy. Nie zmie­nia to faktu, że panel grzew­czy to w uprosz­cze­niu grzałka elek­tryczna o znacz­nej powierzchni w ład­nej opra­wie. Nie ma tu mate­ria­łów ani tech­no­lo­gii z kosmosu, choć całość potrafi sporo kosz­to­wać. Cała filo­zo­fia tkwi w takim skon­stru­owa­niu tej grzałki, by jak naj­wię­cej zuży­tego prądu było zamie­niane w pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone, a jak naj­mniej wprost w ciepło.
Jak to zwy­kła grzałka? Tam są nano-eko-innowacyjne technologie!

“Zwy­kła grzałka” to pewne uprosz­cze­nie. Nie jest naszym celem roz­trzą­sać, co dokład­nie sie­dzi w pane­lach IR. Jak­kol­wiek fan­ta­zyj­nie pro­du­cent by swo­jej tech­no­lo­gii nie nazy­wał, zawsze spraw­ność zamiany prądu w cie­pło będzie w zasa­dzie stu­pro­cen­towa i nie może być więk­sza — tak jak w pro­stej grzałce.

Różna może być za to spraw­ność zamiany prądu w pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone. Tutaj różne roz­wią­za­nia paneli IR mogą być nieco lep­sze lub gor­sze, dając z tej samej ilo­ści ener­gii elek­trycz­nej różne odczu­cie cie­pła. Każdy pro­mien­nik zamie­nia cały prąd w cie­pło, lecz pewną (mniej­szą) część cie­pła oddaje do powie­trza w pomiesz­cze­niu, co z punktu widze­nia filo­zo­fii jego dzia­ła­nia jest “stratą”, bo ogrzewa się powie­trze, a nie bez­po­śred­nio ludzie w pokoju. Dla­tego przy wybo­rze kon­kret­nego modelu nale­ża­łoby spraw­dzać jego spraw­ność (zamiany prądu w pro­mie­nio­wa­nie IR). Ta może być różna. Np. w tym arty­kule na stro­nie 4. można zna­leźć tabelę porów­nu­jącą spraw­ność róż­nych rodza­jów pro­mien­ni­ków IR. Jest ona bar­dzo różna: 50–90%, a naj­wyż­szą ma… zwy­kła żarówka.
Koszt zakupu

Ceny pro­mien­ni­ków w postaci paneli o mocy 500W kształ­tują się w gra­ni­cach 600 — 800zł, choć egzem­pla­rze podobno w jakiś spo­sób bar­dziej zaawan­so­wane tech­no­lo­gicz­nie potra­fią kosz­to­wać i 1500zł.

Pro­mien­nik 500W to moc zdolna ogrzać według pro­du­centa 6mkw. powierzchni lokalu. Trzy­ma­jąc się tego prze­licz­nika i kupu­jąc naj­tań­sze pro­mien­niki, kom­plet będzie kosztował:

dla miesz­ka­nia 30m2 — ok. 3500zł
dla domu 150m2 — ok. 17500zł

Dla porów­na­nia za dwie wyżej opi­sane kwoki o łącz­nej mocy 500W zapła­cimy 30-50zł. Skąd ta róż­nica w cenie? Różne mogą być tem­pe­ra­tury pracy pro­mien­ni­ków — im wyż­sze tym bar­dziej zaawan­so­wane i droż­sze mate­riały muszą być zastosowane.

Czy żarów­kowy pro­mien­nik pod­czer­wieni ofe­ruje taką samą spraw­ność jak panel ścienny? Tu nie­stety brak porów­nań, tym bar­dziej rze­tel­nych. Na pod­sta­wie poda­nych tu czy tam liczb można sza­co­wać, że zakres efek­tyw­no­ści zamiany prądu w pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone dla róż­nych rodza­jów pro­mien­ni­ków to oko­lice 50–80%, przy czym zarówno żarów­kowe pro­mien­niki jak i panele ścienne powinny osią­gać górne rejony tego zakresu.
Kon­wek­cja a promieniowanie

Ogrze­wa­nie pod­czer­wie­nią różni się zasadą dzia­ła­nia od tra­dy­cyj­nego ogrze­wa­nia grzej­ni­ko­wego. Z fizyki znamy trzy spo­soby prze­ka­zy­wa­nia ciepła:

prze­wo­dze­nie
kon­wek­cja
pro­mie­nio­wa­nie

Grze­jąc tra­dy­cyj­nie, mamy grzej­niki, które ogrze­wają powie­trze, głów­nie poprzez kon­wek­cję, a więc wpra­wia­jąc powie­trze w ruch. To także zarzut pro­du­cen­tów pro­mien­ni­ków wobec grzej­ni­ków, że te powo­dują ruch powie­trza, uno­sze­nie kurzu itp. co jest nie­zdrowe. W kon­wek­cji jed­nak nie sam kurz jest naj­gor­szy, a mie­szanka suchego powie­trza z przy­pa­lo­nym przez gorące (> 60st.C) grzej­niki kurzem.
W każ­dym razie grzej­niki ogrze­wają powie­trze, od powie­trza ogrze­wają się mury domu, a od murów domu i powie­trza zależy kom­fort cieplny odczu­wany przez loka­to­rów. Taki spo­sób trans­portu cie­pła daje też dość sporą róż­nicę tem­pe­ra­tur w pio­nie, przy czym przy pod­ło­dze jest zim­niej, co nie jest korzystne dla odczu­wa­nia kom­fortu cieplnego.

Pro­mien­nik pod­czer­wieni działa odmien­nie — zgod­nie z nazwą, przez pro­mie­nio­wa­nie, czyli tak jak grzeje słońce. Cie­pło jest wysy­łane w postaci pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­nego, a do tego powie­trze nie jest potrzebne. Bez­po­śred­nio ogrze­wane są ściany, meble i ludzie.

promieniowaniePodobna sytu­acja wystę­puje w mroźny, sło­neczny dzień. Mimo, że powie­trze ma tem­pe­ra­turę grubo poni­żej zera, to świe­cące słońce spra­wia, że odczu­wamy znacz­nie wyż­szą tem­pe­ra­turę. Ale wystar­czy scho­wać się do cie­nia, by znów poczuć tem­pe­ra­turę otoczenia.

Pro­mien­nik zain­sta­lo­wany w miesz­ka­niu z jed­nej strony ma za zada­nie ogrze­wać ludzi pro­mie­nio­wa­niem wprost, a z dru­giej strony — grzać ściany i meble, któ­rych tem­pe­ra­tura decy­duje o tym, w jakim zakre­sie tem­pe­ra­tur powie­trza odczu­wamy kom­fort cieplny.

Gra na odczuciach

Oto cały trik w ogrze­wa­niu pro­mien­ni­kami: rów­no­mierne ogrze­wa­nie ścian, pod­łóg i mebli, aby odczu­cie kom­fortu ciepl­nego uzy­skać w niż­szej tem­pe­ra­tu­rze niż to mia­łoby miej­sce przy ogrze­wa­niu kon­wek­cyj­nym. Jest to podej­ście mające umo­co­wa­nie w fizyce. Spójrzmy na poniż­szy wykres kom­fortu cieplnego.
Wykres komfortu cieplnego

Aby warunki w pomiesz­cze­niu były odczu­wane jako opty­malne, trzeba:

albo zagrzać ściany do min. 18st.C
albo zagrzać powie­trze do min. 24st.C a wtedy ściany mogą mieć 15st.C

Pro­mien­niki pod­czer­wieni reali­zują ten pierw­szy sce­na­riusz: grzeją ściany i meble, ogra­ni­cza­jąc koniecz­ność grza­nia powie­trza. Do tego docho­dzi pro­mie­nio­wa­nie pada­jące bez­po­śred­nio na ludzi, które popra­wia odczu­cie kom­fortu ciepl­nego.
Nato­miast w ogrze­wa­niu grzej­ni­kami czę­sto reali­zuje się wariant drugi, ponie­waż prze­ka­zy­wa­nie cie­pła z powie­trza do ścian nie jest pro­ste ani szybkie.

Spo­sób grza­nia reali­zo­wany przez pro­mien­niki pod­czer­wieni rokuje nadzieje na oszczęd­no­ści czyli ogrza­nie domu do poziomu kom­fortu ciepl­nego mniej­szym nakła­dem ener­gii. Ale czy oszczęd­ność ta może zni­we­lo­wać wysoką cenę prądu w porów­na­niu nawet do gazu ziem­nego? Nie ma mia­ro­daj­nych testów, które mogłyby wyka­zać, jakie będą koszty osią­gnię­cia porów­ny­wal­nego kom­fortu ciepl­nego przy zasto­so­wa­niu pro­mien­ni­ków i innych metod ogrze­wa­nia. Mar­ke­ting świet­nie radzi sobie bez nich, posłu­gu­jąc się jedy­nie chwy­tli­wymi haseł­kami i obietnicami.

Naczelna zasada obo­wią­zu­jąca nie­za­leż­nie od metody ogrze­wa­nia: to budy­nek okre­śla, ile cie­pła trzeba zużyć przez całą zimę. Aby utrzy­mać ściany w tem­pe­ra­tu­rze 20st.C nadal więk­szość ener­gii zuży­wa­nej przy ogrze­wa­niu kon­wek­cyj­nym trzeba dostar­czyć. Ewen­tu­alne oszczęd­no­ści raczej nie wyniosą 70% czy 50%, ale sporo mniej.
Pomyśl stry­jek zanim zamienisz

Zasto­so­wa­nie pro­mien­ni­ków w miesz­ka­niu nie musi być tak różowe, jak han­dlowcy sta­rają się je malo­wać. A gdzie fak­tycz­nie pro­mien­niki się spraw­dzają? W obiek­tach o dużych kuba­tu­rach: wyso­kich halach pro­duk­cyj­nych, namio­tach, dużych pomiesz­cze­niach hodow­la­nych itp. gdzie ogrza­nie kon­struk­cji pomiesz­czeń, przed­mio­tów i powie­trza byłoby bar­dzo dro­gie. Albo — w przy­padku sto­so­wa­nia ich na otwar­tych prze­strze­niach (np. ogród­kach piw­nych) — nie­moż­liwe do wyko­na­nia. I tam wła­śnie ide­al­nie (moż­liwe owe ~70% oszczęd­no­ści) z pomocą dla nas, zwie­rząt hodow­la­nych oraz naszych kie­szeni przy­cho­dzą pro­mien­niki pod­czer­wieni, ogrze­wa­jąc bez­po­śred­nio pro­mie­niami IR zwie­rzaki i nas samych.

Istoty żywe odczu­wają cie­pło pocho­dzące od pro­mie­nio­wa­nia pomimo, że ota­cza­jące powie­trze ma np. +15st.C. Jest to pew­nego rodzaju oszu­stwo grzew­cze, ale cza­sami ina­czej się po pro­stu nie da. W miesz­ka­niach dla uzy­ska­nia real­nego kom­fortu da się i można ogrze­wać ina­czej — przede wszyst­kim taniej i sku­tecz­niej — zapew­nia­jąc wygrza­nie ścian.

Pro­mien­niki pod­czer­wieni znaj­dują się w legal­nym obro­cie i do okre­ślo­nych zasto­so­wań nadają się zna­ko­mi­cie. Ale zain­sta­lo­wane bez namy­słu i sza­cun­ków opła­cal­no­ści, mogą odbić się bole­sną czkawką. Cudów, zwłasz­cza w tech­nice grzew­czej, po pro­stu nie ma i za cie­pło trzeba płacić.
Prze­te­stuj pod­czer­wień po taniości

Zanim wyrzu­cisz swój poczciwy kocioł węglowy i wydasz poważne sumy na pro­mien­niki pod­czer­wieni, sprawdź w przy­bli­żony acz pro­sty spo­sób czy się to opłaci.

Wybierz nie­duży pokój w domu, naj­le­piej z cho­ciaż dwiema ścia­nami zewnętrznymi
Kup 3–4 sztuki kwo­czek, któ­rych łączna moc elek­tryczna będzie zbli­żona do tej, jaką zaleca pro­du­cent pro­mien­ni­ków na taki metraż pomiesz­cze­nia (do żaró­wek mogą być konieczne odporne na cie­pło oprawy, gdyż się dość mocno).
Roz­mieść żarówki w pokoju, zakrę­ca­jąc tam uprzed­nio grzej­niki. Niech będą skie­ro­wane na ściany i miej­sca, w któ­rych prze­by­wasz (np. fotel, biurko, łóżko).
Spisz stan licz­nika i włącz wszyst­kie kwoki. Uwa­żaj by nic wraż­li­wego na cie­pło nie zna­la­zło się tuż przed żarówkami.
Prze­by­waj w tym pomiesz­cze­niu, by spraw­dzić odczu­wany kom­fort cieplny. Sprawdź też ile stopni poka­zuje ter­mo­metr, a naj­le­piej zain­we­stuj 30-50zł w piro­metr (ter­mo­metr bez­do­ty­kowy), by zmie­rzyć tem­pe­ra­tury ścian przed i w trak­cie eksperymentu
Czas pracy żaró­wek trzeba ręcz­nie dosto­so­wać do potrzeb, tzn. wyłą­czać je gdy tem­pe­ra­tura wzro­śnie nad­mier­nie. Ide­al­nie byłoby mieć zauto­ma­ty­zo­wane ste­ro­wa­nie, ale na potrzeby takiego testu można się parę dni pomę­czyć. Być może włą­cze­nie jedy­nie czę­ści posia­da­nych żaró­wek na stałe pozwoli im pra­co­wać cią­gle bez prze­grze­wa­nia pomiesz­cze­nia. Zależy to od mocy poje­dyn­czej żarówki i aktu­al­nych warun­ków pogo­do­wych (ile cie­pła ucieka z pomieszczenia).
Eks­pe­ry­ment powi­nien potrwać kilka dni, aby wpływ grza­nia pod­czer­wie­nią zaczął być zauważalny.
Na koniec spisz stan licz­nika, odej­mij wska­za­nie z początku eks­pe­ry­mentu, podziel przez liczbę dni jego trwa­nia i porów­naj, o ile wyż­sze było dzienne zuży­cie prądu od prze­cięt­nego (które możesz uzy­skać np. odczy­tu­jąc licz­nik 24h po zakoń­cze­niu eksperymentu).
Odej­mu­jąc dzienny koszt z dni eks­pe­ry­mentu od prze­cięt­nego dosta­niesz dzienny koszt pracy promienników
Otrzy­maną kwotę podziel przez powierzch­nię (m2) pod­łogi testo­wego pomiesz­cze­nia. Teraz ten wynik prze­mnóż przez powierzch­nię całego miesz­ka­nia. To byłby dzienny koszt ogrza­nia miesz­ka­nia podczerwienią.

Natu­ral­nie wynik takiego eks­pe­ry­mentu nie będzie bar­dzo dokładny, ale dosta­niesz przy­bli­żony pogląd na zuży­cie ener­gii przez pro­mien­niki i próbkę kom­fortu ciepl­nego, jaki w ten spo­sób uzy­skasz. Jeśli wyli­czona kwota jako cena za naprawdę czy­ste i bez­ob­słu­gowe ogrze­wa­nie cię nie prze­raża, to może warto zary­zy­ko­wać. Insta­luj pro­mien­niki i ciesz się este­tycz­nym, eko­lo­gicz­nym, zdro­wym i na pewno wygod­nym ogrzewaniem.

– Szponi + Juzef

Materiały na licencji CC BY-SA. Rozpowszechnianie wysoce wskazane!

Awatar użytkownika
Posty: 159
Rejestracja: 28. lip. 2015, 11:27

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Enerbau » 17. sie. 2015, 11:40

Powyższy tekst był już wklejany na wielu forach budowlanych. Jest to stek bzdur napisanych przez sprzedawcę węgla i kotłów, a mający za cel zdyskredytowanie
ogrzewań podczerwonych, a propagację ogrzewań węglowych.
Nawet nie mam zamiaru z tym polemizować, gdyż byłaby to dyskusja z pensjonariuszem domu dla psychicznie chorych.

Pozwolę sobie wkleić artykuł o podczerwieni z naszej strony internetowej.

"Promieniowanie podczerwone

Jako promieniowanie podczerwone określa się w fizyce fale elektromagnetyczne w zakresie spektralnym pomiędzy promieniowaniem widzialnym, a promieniowaniem mikrofalowym.

Naturalnym źródłem promieni podczerwonych jest np. Słońce albo ogień. Udział promieniowania podczerwonego w promieniowaniu Słońca, które osiąga powierzchnie Ziemi wynosi ok. 50%.

Przyjemne uczucie ciepła podczas przebywania w promieniach słonecznych jest wysoko cenione przez większą część ludności. Otwarty ogień promieniuje głównie w zakresie podczerwonym, a tylko w niewielkiej części w zakresie widzialnym.

Dopiero w 1800 roku udało się niemieckiemu astronomowi Williamowi Herszelowi, poprzez ogrzanie zaczernionej butelki, udowodnienie istnienia promieniowania podczerwonego. Każde ciało „ciepłe” ( to jest każde ciało o temperaturze powyżej temperatury zera absolutnego –273° C ) oddaje promieniowanie podczerwone. Wypromieniowana ilość energii i podział długości fal zależą od temperatury tego ciała. Im bardziej ciepłe jest to ciało, tym więcej oddaje energii w postaci promieniowania podczerwonego i tym krótsza jest długość wypromieniowanych fal. W pomieszczeniach z piecami kaflowymi albo ogrzewaniem na podczerwień, występuje szczególnie wysoki udział długofalowego promieniowania podczerwonego połączony z wysoką przytulnością wnętrza.

Promienie podczerwone nie mają z promieniami UV, promieniowaniem rentgenowskim i falami radarowymi nic wspólnego i są absolutnie nieszkodliwe, wprost przeciwnie, promienie podczerwone wzmacniają zdrowie.

Każdy zna ciepło Słońca. Jest ono niewidoczne dla ludzkiego oka, a więc nie jest identyczne z promieniowaniem widzialnym (światłem) i nie jest przenoszone przez powietrze. Promienie cieplne są bezpośrednio absorbowane przez obiekty, na które padają, a potem znowu oddawane do otoczenia.

W pomieszczeniach z wysokim promieniowaniem podczerwonym powstaje już nawet przy chłodnym powietrzu uczucie ciepła. Ogrzewanie na promieniowanie podczerwone używa wyłącznie długofalowego promieniowania podczerwonego. Kiedy na zewnątrz spada temperatura i zaczyna być nieprzyjemnie,szuka ciało i dusza przyjemnego ciepła. Przy tym tylko nieliczni mają świadomość, że ciepło potrzebne jest nie tylko do dobrego samopoczucia. Ono dostarcza nam energii, uzdrawiających sił i jest naturalnym lekarstwem. Obojętnie czy czujemy pierwsze objawy przeziębienia, czy też po długim siedzeniu za kierownicą, albo przy biurku, dokuczają nam bóle kręgosłupa. Ciepło jest lepsze niż każda tabletka przeciwbólowa. Królową terapii cieplnej jest leczenie podczerwonym ciepłem, które uzdrawia i pozwala zostać zdrowym.

Na przykładzie naszego Słońca można najlepiej wyjaśnić działanie promieniowania podczerwonego.Wysoki udział promieniowania podczerwonego w promieniach słonecznych odbierany jest przez ludzi nie jako światło ale ciepło. Stajemy w zimny zimowy dzień na zewnątrz. Tak długo jak jesteśmy w cieniu, albo nie świeci Słońce, to marzniemy w zimnym powietrzu. Zaledwie wyśle Słońce swoje promienie do Ziemi, albo wystąpimy z cienia, zaczyna nam być w tym zimnie przyjemnie ciepło.

Promieniowanie podczerwone, które trafia na naszą skórę zostaje natychmiast przekształcone w ciepło. Ponieważ skóra w tym miejscu rejestruje wzrost temperatury, zostaje stymulowane krążenie i ukrwienie. Poprzez to przyspiesza się gojenie stanów zapalnych, blizn, zwichnięć, stłuczeń.

Także regeneracja po wysiłkach sportowych, albo ciężkiej pracy zostaje wspomagana przez promieniowanie. Muskulatura, a szczególnie plecy rozluźniają się. Poprzez lepsze ukrwienie poprawia się krążenie i przemiana materii. Szukający ciepła ludzie z zimnymi stopami i rękoma znajdują ulgę,jak też ludzie z chronicznymi chorobami stawów, reumatyzmem, bólami ścięgien i mięśni.Dzięki suchemu ciepłu przy pozostającej wilgotności powietrza, jest to promieniowanie bardzo dobrze znoszone. Pacjenci z reumatyzmem bardzo pozytywnie reagują na brak cyrkulacji powietrznej i stałą wilgotność , dzięki temu mają mniej bóli. Pacjenci z astmą i alergicy zyskują dzięki powietrzu wolnemu od kurzu, tak samo jak osoby noszące szkła kontaktowe."
Ogrzewanie na podczerwień - tanio, ekologicznie, zdrowo i komfortowo.
Doradzamy, wyceniamy i montujemy ogrzewanie na terenie całej Polski.

Awatar użytkownika
Posty: 193
Rejestracja: 17. lut. 2015, 11:58

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Exactly » 19. sty. 2016, 16:14

OK! Czyli ogrzewanie promiennikowe to również ogrzewanie płaszczyznowe. A więcej informacji na temat wariantów bardziej klasycznych można poprosić?

Awatar użytkownika
Posty: 33
Rejestracja: 01. wrz. 2016, 12:59

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Dzial Techniczny » 21. lis. 2016, 17:07

Witam, odświeżam temat ponieważ widzę zbyt duży chaos w wypowiedziach przedmówców.
Nie ma czegoś takiego jak ogrzewanie promiennikowe! Promieniowanie cieplne to EFEKT oddawania ciepła (energii). Ciało wypromieniowuje z siebie energię. My ludzie również jesteśmy promiennikiem energii cieplnej. W wyniku spożywania pokarmu, który przerabiamy na energię elektryczną, wytwarzamy też ciepło, którego nadmiar musimy odprowadzać na zewnątrz (schładzać się). Odbywa się to właśnie w wyniku promieniowania.
Ogrzewanie płaszczyznowe przekazuje swoją energię w wyniki promieniowania cieplnego i konwekcji. Jednak jest to tylko konwekcja naturalna a nie wymuszona jak w przypadku dmuchaw czy kaloryferów, w których wymuszenie przepływu powietrza wynika z ich budowy i wykorzystanych praw fizyki. Jednak one również emitują energię po przez promieniowanie, jak wszystko co ma choć o jeden stopień wyższą temperaturę od środowiska do którego może tą różnicę wypromieniować.
Ogrzewanie płaszczyznowe to ogrzewanie powierzchnią. Zwiększając powierzchnię elementu grzewczego możemy obniżyć parametr grzewczy czynnika i odwrotnie, zmniejszając powierzchnię elementu grzewczego musimy podnieść jego temperaturę. Krótko, możesz ogrzać swój salon nawet telefonem komórkowym, ale pod warunkiem że będzie on miał temperaturę 1000st C 
Ogrzewanie płaszczyznowe znamy od ponad 2,5 tys lat. Proszę poczytać na temat hypocaustum lub krzyżackiego zamku w Malborku.

Exactly – pytałeś o rodzaje. Ogrzewanie płaszczyznowe dzieli się ze względu na płaszczyzny w którą jest wbudowane:
- podłogowe w podłodze, posadzce
- nadgruntowe w podłodze, która styka się z gruntem (po przez izolację lub bez)
- sufitowe w suficie
- stropodachowe w suficie będącym jednocześnie dachem
- ścienne w ścianie wewnętrznej
- ścienne w ścianie zewnętrznej
To bardzo rozbudowany podział, jednak to z niego wynikają różnice różnicę eksploatacyjne.

To w jaki sposób dostarczasz ciepło do płaszczyzny, to kolejny podział ze względu na rodzaj energii.
- elektryczne – energia cieplna dostarczana jest przewodem grzewczym
- wodne – energia dostarczana jest w postaci wody przepływającej rurką wbudowaną w przegrody budowlane.
- powietrzne – energia cieplna przekazywana jest na przegrody w wyniku przepływającego ciepłego powietrza.
- radiatorowe – suchy transport ciepła m.in. realizowany przez polską firmę, którą reprezentuję 3THERMO.

Mógłbym tak długo, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania to chętnie wyjaśnię i uporządkuję wszystkie wątpliwości i nieścisłości powstałe do tej pory.
Pozdrawiam wszystkich

Awatar użytkownika
Posty: 159
Rejestracja: 28. lip. 2015, 11:27

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Enerbau » 21. lis. 2016, 17:13

Jeżeli emiterem promieniowania podczerwonego jest promiennik, to jest to ogrzewanie promiennikami podczerwieni. Jeżeli promiennikiem jest powierzchnia podłogi, sufitu bądź ściany, to mówimy o ogrzewaniu płaszczyznowym akumulacyjnym bądź podczerwienią!!!
Jeżeli ktoś wprowadza chaos, to tylko Pan!
Ogrzewanie na podczerwień - tanio, ekologicznie, zdrowo i komfortowo.
Doradzamy, wyceniamy i montujemy ogrzewanie na terenie całej Polski.

Awatar użytkownika
Posty: 33
Rejestracja: 01. wrz. 2016, 12:59

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Dzial Techniczny » 21. lis. 2016, 20:12

Enerbau pisze:Jeżeli emiterem promieniowania podczerwonego jest promiennik, to jest to ogrzewanie promiennikami podczerwieni. Jeżeli promiennikiem jest powierzchnia podłogi, sufitu bądź ściany, to mówimy o ogrzewaniu płaszczyznowym akumulacyjnym bądź podczerwienią!!!
Jeżeli ktoś wprowadza chaos, to tylko Pan!


Tematem tego wątku było ogrzewanie płaszczyznowe. Nie wiem skąd czerpie pan swoje informację, może z własnych broszur reklamowych, jednak proszę mi zaufać, wiem co piszę. Postaram się uporządkować Pańską wiedzę, omawiając poszczególne Pańskie wypowiedzi:
"Jeżeli emiterem promieniowania podczerwonego jest promiennik, to jest to ogrzewanie promiennikami podczerwieni"
- wszystko co ma temperaturę wyższą od swojego otoczenia staje się z punktu widzenia fizyki promiennikiem czyli układem, który wypromieniowuje nadmiar swojej energii do otoczenia aby zrównać potencjały energetyczne. Jeśli miał pan tu na myśli urządzenie grzewcze typu płaszczyznowy panel grzewczy, zawieszany na ścianie to jest on takim samym ogrzewaniem płaszczyznowym jak kaloryfer czy żarówka. Jeśli natomiast miał pan na myśli maty elektryczne wkładane w przegrody (zalewane bądź na sucho) to jest to ogrzewanie płaszczyznowe (ścienne, podłogowe w zależności od miejsca wbudowania mat) elektryczne - z uwagi na rodzaj energii.
"Jeżeli promiennikiem jest powierzchnia podłogi, sufitu bądź ściany, to mówimy o ogrzewaniu płaszczyznowym akumulacyjnym bądź podczerwienią!!!"
- bez względu na zdolność płaszczyzny/materiału do akumulacji energii cieplnej, to i tak oddaje ona nadmiar swojej energii do środowiska za pomocą promieniowania. Możemy co najwyżej mówić o ogrzewaniu płaszczyznowym z niską bądź wysoką kumulacją energii w przegrodzie budowlanej, jednak zawsze energia cieplna będzie emitowana w wyniku promieniowania.
„Jeżeli ktoś wprowadza chaos, to tylko Pan!”
– myślę, że nie byłoby tematu gdyby nie… no właśnie, to chyba pańska uwaga na samym początku wątku: „Do ogrzewań płaszczyznowych należy zaliczyć również ogrzewania na podczerwień. Może być podłogowe lub sufitowe, rzadziej ścienne ale też do wykonania”

Promiennik to urządzenie grzewcze (tak się przyjęło) typu panel, o pewnych wymiarach (trochę w formie obrazka na ścianę) które ogrzewa nas przy pomocy ograniczonej powierzchni stosunkowo wysokim parametrem. Jego konstrukcja nie ma powodować wzbudzania efektów konwekcyjnych, ruchu powietrza (jak budowa kaloryfera) a jedynie oddawać ciepło za pomocą promieniowania cieplnego. Kaloryfer wykorzystuje powietrze jako czynnik pośredni, ogrzewa je i wydmuchuje.
Pan, Panie Enerbau, z promiennikami utożsamia tylko prąd – już to zauważyłem czytając inne pańskie wypowiedzi w innych postach. W tym także tu – „Jest to stek bzdur napisanych przez sprzedawcę węgla i kotłów, a mający za cel zdyskredytowanie ogrzewań podczerwonych, a propagację ogrzewań węglowych.” – Czy Pan nie rozumie, że jeśli podgrzeję wodę za pomocą pieca na węgiel i dostarczę ją rurkami do np., posadzki jak typowe ogrzewanie podłogowe wodne, to będzie to ogrzewanie za pomocą promieniowania cieplnego, które pan nazywa podczerwonym???
Tymczasem promiennikiem z punktu widzenia rynku jest produkt typu panel grzewczy na ścianę i sufit, lub z punktu widzenia fizyki jest to wszystko co ma temperaturę wyższą od swojego bezpośredniego otoczenia. Dla ziemi najbliższym promiennikiem jest słońce.
Kiedy zainstalujemy elektryczne maty grzewcze, lub kable, lub rurki z wodą np. w podłogę, ścianę czy sufit będzie to już ogrzewane płaszczyznowe, ponieważ element typu przegroda budowlana przejmuję energię cieplną od urządzenia grzewczego (maty, rurki itp.) i bez względu na to jaką ma własną pojemność grzewczą materiał z którego wykonana jest przegroda budowlana, oddaję tą energię do środowiska chłodniejszego. Nie ma też znaczenia dla przegrody skąd tą energię pozyska czy z maty elektrycznej na skutek przepływu prądu (energii elektrycznej) czy też z rurki z doprowadzoną ciepłą wodą (np. z pieca węglowego). Beton nie rozróżnia urządzeń grzewczych …chyba 
Czy pomogłem?

Awatar użytkownika
Posty: 159
Rejestracja: 28. lip. 2015, 11:27

Re: Ogrzewanie płaszczyznowe - co to?

Postautor: Enerbau » 14. sty. 2020, 15:33

"Czy pomogłem?"

Chyba sobie... "Tymczasem promiennikiem z punktu widzenia rynku jest produkt typu panel grzewczy na ścianę i sufit, lub z punktu widzenia fizyki jest to wszystko co ma temperaturę wyższą od swojego bezpośredniego otoczenia."

Gratuluję znajomości fizyki. :lol:

JAKO PROMIENIOWANIE PODCZERWONE OKREŚLA SIĘ W FIZYCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE W ZAKRESIE SPEKTRALNYM POMIĘDZY PROMIENIOWANIEM WIDZIALNYM, A PROMIENIOWANIEM MIKROFALOWYM.

Naturalnym źródłem promieni podczerwonych jest np. Słońce albo ogień. Udział promieniowania podczerwonego w promieniowaniu Słońca, które osiąga powierzchnie Ziemi wynosi ok. 50%.

Przyjemne uczucie ciepła podczas przebywania w promieniach słonecznych jest wysoko cenione przez większą część ludności. Otwarty ogień promieniuje głównie w zakresie podczerwonym, a tylko w niewielkiej części w zakresie widzialnym.

Dopiero w 1800 roku udało się niemieckiemu astronomowi Williamowi Herszelowi, poprzez ogrzanie zaczernionej butelki, udowodnienie istnienia promieniowania podczerwonego. Każde ciało „ciepłe” ( to jest każde ciało o temperaturze powyżej temperatury zera absolutnego –273° C ) oddaje promieniowanie podczerwone. Wypromieniowana ilość energii i podział długości fal zależą od temperatury tego ciała. Im bardziej ciepłe jest to ciało, tym więcej oddaje energii w postaci promieniowania podczerwonego i tym krótsza jest długość wypromieniowanych fal. W pomieszczeniach z piecami kaflowymi albo ogrzewaniem na podczerwień, występuje szczególnie wysoki udział długofalowego promieniowania podczerwonego połączony z wysoką przytulnością wnętrza.

Promienie podczerwone nie mają z promieniami UV, promieniowaniem rentgenowskim i falami radarowymi nic wspólnego i są absolutnie nieszkodliwe, wprost przeciwnie, promienie podczerwone wzmacniają zdrowie.

Każdy zna ciepło Słońca. Jest ono niewidoczne dla ludzkiego oka, a więc nie jest identyczne z promieniowaniem widzialnym (światłem) i nie jest przenoszone przez powietrze. Promienie cieplne są bezpośrednio absorbowane przez obiekty, na które padają, a potem znowu oddawane do otoczenia.

W pomieszczeniach z wysokim promieniowaniem podczerwonym powstaje już nawet przy chłodnym powietrzu uczucie ciepła. Ogrzewanie na promieniowanie podczerwone używa wyłącznie długofalowego promieniowania podczerwonego. Kiedy na zewnątrz spada temperatura i zaczyna być nieprzyjemnie,szuka ciało i dusza przyjemnego ciepła. Przy tym tylko nieliczni mają świadomość, że ciepło potrzebne jest nie tylko do dobrego samopoczucia. Ono dostarcza nam energii, uzdrawiających sił i jest naturalnym lekarstwem. Obojętnie czy czujemy pierwsze objawy przeziębienia, czy też po długim siedzeniu za kierownicą, albo przy biurku, dokuczają nam bóle kręgosłupa. Ciepło jest lepsze niż każda tabletka przeciwbólowa. Królową terapii cieplnej jest leczenie podczerwonym ciepłem, które uzdrawia i pozwala zostać zdrowym.

Na przykładzie naszego Słońca można najlepiej wyjaśnić działanie promieniowania podczerwonego.Wysoki udział promieniowania podczerwonego w promieniach słonecznych odbierany jest przez ludzi nie jako światło ale ciepło. Stajemy w zimny zimowy dzień na zewnątrz. Tak długo jak jesteśmy w cieniu, albo nie świeci Słońce, to marzniemy w zimnym powietrzu. Zaledwie wyśle Słońce swoje promienie do Ziemi, albo wystąpimy z cienia, zaczyna nam być w tym zimnie przyjemnie ciepło.

Promieniowanie podczerwone, które trafia na naszą skórę zostaje natychmiast przekształcone w ciepło. Ponieważ skóra w tym miejscu rejestruje wzrost temperatury, zostaje stymulowane krążenie i ukrwienie. Poprzez to przyspiesza się gojenie stanów zapalnych, blizn, zwichnięć, stłuczeń.

Promieniowanie podczerwone rozchodzi się na 3 sposoby. Poprzez promieniowanie, przez konwekcję (w powietrzu i cieczach) oraz kondukcję (przewodzenie), w materiałach stałych.
Klasyczne systemy grzewcze wykorzystują zjawisko konwekcji do ogrzewania budynków. Systemy grzewcze na podczerwień wykorzystują promieniowanie i kondukcję.

O tym czy system grzewczy jest ogrzewaniem na podczerwień, czy ogrzewaniem konwekcyjnym decyduje wyłącznie temperatura źródła emisji energii. Z uwagi na fakt, że atmosfera ziemska,
a dokładnie para wodna pochłania promieniowanie podczerwone, powstaje zjawisko konwekcji, wykorzystywane przez tradycyjne urządzenia grzewcze.
Dzieje się to w określonej temperaturze. Do 24°C większość energii emitowana jest w postaci promieniowania. Mówimy wtedy o niskotemperaturowym ogrzewaniu płaszczyznowym. Powyżej tej temperatury, większy udział w rozchodzeniu się ciepła ma konwekcja. W temperaturach od 25°C do 33°C pracują powierzchniowe ogrzewania akumulacyjne. Spotyka się też ogrzewania
płaszczyznowe o wyższej temperaturze emisji. Często sprzedawcy takich urządzeń grzewczych, wykorzystując niewiedzę swoich klientów, twierdzą, że są to ogrzewania na podczerwień!
Nie jest to prawda. Są to powierzchniowe ogrzewania konwekcyjne. Czy źródłem energii będzie woda, czy, też prąd, nie ma to żadnego znaczenia. Fizyka ogranicza rozchodzenie się podczerwieni w postaci promieniowania, w zakresie temperatur od 24°C do 70°C. Przewagę ma konwekcja!
Zjawisko to występuje do 70°C. Mówimy wtedy o ogrzewaniu konwekcyjnym.

Powyżej temperatury 70°C przewagę zdobywa promieniowanie. W zakresie temperatur 70°C do 120°C pracują niskotemperaturowe promienniki podczerwieni.
Wysokotemperaturowe promienniki podczerwieni pracują w temperaturze od 350°C do 400°C.

Ponieważ promieniowanie i konwekcja występują równolegle, to o ogrzewaniu na podczerwień mówimy wtedy, gdy większość energii emitowana jest w postaci promieniowania.
Gdy zjawisko konwekcji ma przewagę, to mamy do czynienia z ogrzewaniem konwekcyjnym.
Ogrzewanie na podczerwień - tanio, ekologicznie, zdrowo i komfortowo.
Doradzamy, wyceniamy i montujemy ogrzewanie na terenie całej Polski.

Wróć do Kotły, instalacje grzewcze, systemy kominowe

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 44
Re: Wyposażenie biura

data » 11.08.2020, 17:32

w biurze przydaje się solidna drukarka, zainwestowaliśmy w model brother i jak do tej pory wszystko działa bez zarzutu, łatwo znaleźć zamienniki, activejety najlepsze, zawsze je
Awatar użytkownika
Posty: 388
Re: Organizacja wesela

data » 11.08.2020, 16:14

Ja będę na swoje wesele zamawiać takie kołyski https://smaczajama.pl/pl/p/Whisky-Chiva ... lyska/4688 zamiast wódki, Wszystko dlatego że praktycznie nikt z mojej rodziny nie pije wody ognistej,
Awatar użytkownika
Posty: 44
Re: Fotelik samochodowy

data » 11.08.2020, 15:51

taki pas nie zastąpi solidnego fotelika z odpowiednimi certyfikatami i crush
Awatar użytkownika
Posty: 90
Re: zasiedzenie nieruchomości

data » 11.08.2020, 15:27

Kwestia na pewno bardzo sporna i trudna. Z pewnością tu warto skonsultować się z prawnikiem. Zobaczcie sobie tu kancelarie adwokacką http://adwokat-nawojski.pl i ich pomoc. Na pewno będziecie
Awatar użytkownika
Posty: 65
Re: Fotelik samochodowy

data » 11.08.2020, 15:10

Podstawka dla starszego zamiast fotelika? To już bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie Smart Kid Belt. Akurat i wiekowo i "wielkościowo" bardziej pasuje, a poziom bezpieczeństwa jest
Awatar użytkownika
Posty: 65
Re: Solgaz Optima

data » 11.08.2020, 15:07

Dokładnie. Przed Innovą była Optima. Prędzej GPC ale one były wizualnie takie sobie. Dopiero Optima zmieniła design na lepsze. Funkcjonalnie to co linię jest coś nowego i zaskakującego.
Awatar użytkownika
Posty: 37
Re: Dom z piwnicą czy bez

data » 11.08.2020, 14:29

zajmuje sie frodo.poznan.pl Prace wykonują nawet w trudnodostępnych miejscach. Usługi uzupełniają także o dezynfekcje oraz
Awatar użytkownika
Posty: 90
Re: Inwestycja w magazyn

data » 11.08.2020, 14:25

Duży wydatek, no ale tak to już jest z inwestycjami, trzeba wydać żeby zarobić, to oczywiste. Zobaczcie sobie tu może firmę https://www.ekobud.net.pl i ich pomoc. Kompleksowo projektują
Awatar użytkownika
Posty: 127
Re: Co do firmy?

data » 11.08.2020, 13:23

Zależy też jaką firmę prowadzicie oczywiście;) Jeżeli działacie w branży beauty to warto postawić na , nowoczesne sprzęty to oczywiście tu
Awatar użytkownika
Posty: 231
Re: Dobry sklep ogrodniczy

data » 11.08.2020, 10:53

Patrzcie tutaj - Każdemu mogą pasować inne rośliny, kwestia taka, na czym wam najbardziej zależy, ale generalnie w każdym przypadku można coś sensownego dopasować. Jeśli chcecie, żeby to

Eksperci na forum

ViMoveForClimate - ostatnie 2 dni na podjęcie wyzwania!

data » 31.07.2020, 15:24

ViMoveForClimate to projekt, sportowe wyzwanie, które poprzez zbieranie kilometrów podczas biegania lub jazdy na rowerze, pozwoli posadzić kolejne dziesiątki tysięcy drzew! Do 2 sierpnia biegaj
Awatar użytkownika
Posty: 159
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 24.03.2020, 11:42

Ciekawe skąd producent wziął informację, że zużycie energii, to 2 zł/m² miesięcznie? Większej ściemy nie słyszałem! System grzewczy zużywa tyle energii, ile budynek traci. Jeżeli jest
Co należy przygotować przed ociepleniem poddasza pianą PUR?

data » 23.03.2020, 15:13

Zanim przejdziemy do ocieplania budynku, konieczne jest staranne przygotowanie podłoża, czyli tej warstwy, na którą zostanie nałożona izolacja termiczna. Istnieje cała lista zadań i testów,
Awatar użytkownika
Posty: 60
Re: Aranżacja łazienki

data » 29.12.2019, 17:38

Proponuję minimalistyczną łazienkę, w której półki będą utworzone z karton-gipsu. Blat/półka na umywalkę może być w formie dwóch drewnianych płyt. Całość uzupełni podłużne
Awatar użytkownika
Posty: 33
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 03.07.2019, 16:36

Mówiąc o „stratach” w układzie grzewczym powinniśmy odnosić się do ogrzewanego budynku a nie samych urządzeń grzewczych. Celowo pomijam teraz temat źródeł ciepła i ich sprawności.
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu