Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

§ § § § § § §
Awatar użytkownika
Posty: 128
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 12:19

Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: ster » 10. sty. 2016, 12:31

Chciałbym was dopytać o specyfikację i normy prawne jakie obowiązują w przypadku drabin ewakuacyjnych? Kiedy i w jakich okolicznościach należy je montować? Jakie normy powinny spełniać jeżeli chodzi o wytrzymałość i niezawodność?
http://www.koty.pl/

Awatar użytkownika
Posty: 212
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 10:08

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: rambow » 14. sty. 2016, 12:07

Co do zasady, drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Nie we wszystkich budynkach wymagana jest druga droga ewakuacji. Jest to ściśle określone w przepisach budowlanych.
Drabiny ewakuacyjne bez obręczy dopuszcza gdy różnica wysokości nie przekracza 3m z uwzględnieniem wymagań paragraf 101.
Wykonawców odsyłam do http://www.crynoline.pl/dla-projektanta,2,2,87,87,0
Witryna na której można znaleźć wymagania polskich przepisów budowlanych oraz specyfikację drabin ewakuacyjnych.

Awatar użytkownika
Posty: 440
Rejestracja: 02. paź. 2014, 11:43

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Czumak » 19. sty. 2016, 10:12

Ta strona ciekawa... nie tylko w przypadku drabin :)

Awatar użytkownika
Posty: 4
Rejestracja: 26. lis. 2015, 12:31

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Kancelaria Uslug Prawnych » 21. sty. 2016, 13:37

Drabiny ewakuacyjne w prawie polskim
Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej to właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w tym drabiny i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Mają też obowiązek wyposażyć obiekty nad którymi sprawują kontrolę , zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych.
Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymienia wiele obowiązków, które należy odnieść do poszczególnych typów budynków.
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1)utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
2)wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
4)oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:
a)drogi ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
b)miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
c)miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
d)miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
e)pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
f)drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
g)dźwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych),
h)przeciwpożarowe zbiorniki wodne.
Pytanie:
Chciałbym was dopytać o specyfikację i normy prawne jakie obowiązują w przypadku drabin ewakuacyjnych? Kiedy i w jakich okolicznościach należy je montować? Jakie normy powinny spełniać jeżeli chodzi o wytrzymałość i niezawodność?
Odpowiedź:
Drabina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1147 , PN-EN 14043. Powinny być również montowane w taki sposób aby nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Szczegółowe wytyczne są przedstawione w tekście.
Drabiny, jako element stałego bezpieczeństwa
Drabina pełni rolę stałego bezpieczeństwa budynku. Warto zaznaczyć, ze pomosty, podesty, galerie, schody, drabiny i klamry, winny być wykonane z materiałów niepalnych.
Ogólne wymagania dotyczące dojść i przejść do dźwignic należy stosować również w razie wykonania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku.
Szerokość drabin lub klamer, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m.
Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
Znakowanie drabin dopuszczonych do użytku
Drabina jako urządzenie powinna być oznakowana znakiem dopuszczającym ją do użytku. Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu.
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.
Drabiny ewaluacyjne na samochodach pożarniczych
Drabiny ewakuacyjne staży pożarnej pełnią podstawową rolę ratowniczą. W koszu lub u wierzchołka drabiny należy zamontować wiatromierz z możliwością odczytu siły wiatru na głównym stanowisku obsługi oraz w koszu. Kosz powinien być przystosowany do mocowania noszy. Wzdłuż drabiny może być zamontowana linia wodna tzw. "suchy pion" z nasadami wg normy PN-M-51038 do zasilania urządzeń zamontowanych na drabinie lub w koszu.
Statyczny kąt przechyłu bocznego drabiny nie powinien być mniejszy niż:
- 25 ° - dla drabin o MMR ≤ 15 000 kg,
- 23 ° - dla drabin o MMR > 15 000 kg.
Samochody z drabiną automatyczną powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14043. Samochody z drabiną półautomatyczną powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14044.
Samochody z drabiną o wysokości ratowniczej większej niż 30 m powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14043 lub normy PN-EN 14044 w zakresie funkcjonalności bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania, stateczności statycznej i dynamicznej, wytrzymałości, próby użytkowej, wymiarów przęseł drabiny, krycia szczebli, zabezpieczenia kosza przed uderzeniem o przeszkody, poziomowania kosza i niwelowania nierówności gruntu. Wielkość drabiny określana jest na podstawie rzeczywistej maksymalnej wysokości ratowniczej zaokrąglonej do 1 m.
Drabiny przenośne w ratownictwie
Drabina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1147. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.
Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Podstawa drabiny (stopy) powinna posiadać spiczaste zakończenia wykonane ze stopów aluminium lub innego materiału o nie gorszych właściwościach, w celu zapobieżenia poślizgom. W przypadku drabiny z belką podporową zamiast stóp, belka również powinna być wyposażona w spiczaste zakończenia z materiałów jw. Stopy drabiny drewnianej powinny posiadać okucia z blachy. Kółka drabiny powinny być wykonane ze stopów aluminium lub innego materiału o nie gorszych właściwościach.
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 Nr 147 poz. 1229 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2003 Nr 121 poz. 1138 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 Nr 143 poz 1002 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Awatar użytkownika
Posty: 249
Rejestracja: 02. paź. 2014, 12:41

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Samuel Sz » 22. sty. 2016, 8:39

No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Posty: 3
Rejestracja: 07. gru. 2016, 11:46

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Piotraz30 » 07. gru. 2016, 11:54

Witam polecam stronę www.rusztowania-drabiny.com.pl ostatnio kupowałem u nich drabinę dużym plusem jest punkt stacjonarny gdzie można dotknąć i rozłożyć drabinę czy rusztowanie. Obsługa fachowa i kompetentna potrafią doradzić, ceny konkurencyjne a i rabat można też dostać. Dużym plusem jest to że mają wypożyczalnię rusztowań i drabin. Polecam

Posty: 1
Rejestracja: 18. gru. 2016, 20:16

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: 55fransis » 18. gru. 2016, 20:20

To prawda Samuel, jednak nie masz pojęcia jak istotna to sprawa. Jeśli drabina nie spełnia wymogów to możesz mieć duże problemy np jeśli budujesz dom ;) Sprawa na rynku wygląda w 2016 roku tak, że najtańsze drabiny ewakuacyjne, lub drabiny aluminiowe z dobrym stosunkiem jakości do ceny to taniedrabiny.pl hermann, najdłużej na rynku są drabexy i krauze tylko tutaj ceny już takie śliczne nie są. Kwestia czego potrzebujesz, jeśli np. wejścia na dach/budynek itd. to bierz te tańsze które spełniają normy.
Samuel Sz pisze:No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Posty: 1
Rejestracja: 28. kwie. 2017, 14:18

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: majczello29 » 28. kwie. 2017, 14:30

55fransis pisze:To prawda Samuel, jednak nie masz pojęcia jak istotna to sprawa. Jeśli drabina nie spełnia wymogów to możesz mieć duże problemy np jeśli budujesz dom ;) Sprawa na rynku wygląda w 2016 roku tak, że najtańsze drabiny ewakuacyjne, lub drabiny aluminiowe z dobrym stosunkiem jakości do ceny to taniedrabiny.pl hermann, najdłużej na rynku są drabexy i krauze tylko tutaj ceny już takie śliczne nie są. Kwestia czego potrzebujesz, jeśli np. wejścia na dach/budynek itd. to bierz te tańsze które spełniają normy.
Samuel Sz pisze:No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Prawda, mam zadziwiająco dobre doświadczenie z firmą Hermann, a drabiny rzeczywiście są tanie i sprawne. Nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o szerszą ofertę to kryno jest liderem, ale ja potrzebowałem drabiny dosłownie na 'za 3 dni'. Żadna firma drabin ewakuacyjnych nie oferowała wysyłki szybszej niż w 4 dni, a tutaj firma Hermann maksymalnie do 48h ma tą przesyłkę, co w tej branży jest naprawdę szokiem.

Posty: 1
Rejestracja: 15. maja. 2017, 13:02

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Rezyniew » 15. maja. 2017, 13:06

Siemka, jak czegoś nie wiesz to mogę Ci polecić adwokata Kalicińskiego który oferuje porady prawne warszawa , korzystałem już z ego usług, bo ma ogromną wiedzę o prawie budowlanym. Naprawdę dobry specjalista;) Pozdrawiam!

Posty: 32
Rejestracja: 11. lip. 2017, 14:26

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Ewik » 08. mar. 2019, 12:17

Witam, gdzie znajdę taki anemometr ? Czy ktoś kupował online na przykład https://benetech-poland.pl/anemometry/1 ... m-816.html ?
http://vovox.com.pl/

Posty: 109
Rejestracja: 29. kwie. 2018, 8:41

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Greysowa » 16. lis. 2019, 17:51

Jeżeli coś jest dla was nie jasne to warto może skonsultować się z doradcą prawnym. Na pewno taki doświadczone osoby powinny znacznie lepiej znać się na tym temacie i dużo więcej zrozumieją z przepisów prawa niż wy. Zerknijcie sobie tu na stronkę http://adwokat-nawojski.pl W tym miejscu znajdziecie kancelarie adwokacką Przemysława Nawojskiego.

Posty: 396
Rejestracja: 12. sty. 2018, 10:17

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Kryzys » 10. maja. 2020, 18:12

Przecież kupno takiej drabiny ewakuacyjnej https://drabest.pl/pl/15-drabiny-ewakuacyjne jest tylko w naszym interesie. Nie ma co szukać przepisów, trzeba po prostu ją zamontować i tyle. Ostatecznie koszt trzystu złotych za metr nie jest chyba wielkim wydatkiem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

Wróć do Przepisy prawne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 317
Re: Leasing?

data » 16.01.2021, 18:11

A tutaj https://bmwdirect.pl/model/x5,suv już zaglądaliście? Jeśli nie, to warto się tam rozejrzeć. Jest tam bowiem wiele ciekawych i praktycznych propozycji dopasowanych do konkretnych
Awatar użytkownika
Posty: 439
Re: rzepak - czy to się opłaca?

data » 16.01.2021, 13:49

Moim zdaniem świetną stroną, która jest poświęcona tematyce rolnictwa znajdziesz na forum . Sam regularnie odwiedzam tą witrynę w poszukiwaniu porad, ciekawostek. Myślę ze będziesz
Awatar użytkownika
Posty: 162
Re: Jaki okap w kuchni

data » 16.01.2021, 9:43

Myślałam, że wybór będzie prosty, no ale nie było to tak oczywiste, jak w sumie całe urządzanie mieszkania. Nie jest to nic łatwego, szczególnie, że wybór urządzeń, akcesoriów jest
Awatar użytkownika
Posty: 17
Re: Odchudzanie

data » 16.01.2021, 0:18

Nie wiedziałem o figach! Muszę spróbować:) Z mojego doświadczenie polecam zdrowe zamienniki. Mój ulubiony słodycz zbożowy to miodziak z Piekarni Galicyjskiej. Jest przepyszny! To ten:
Awatar użytkownika
Posty: 28
Re: Promocja firmy

data » 16.01.2021, 0:04

Trzeba też zaznaczyć, ze no nie kazda agencja ma potencjał i dobre zaplecze. Jest ich coraz wiecej, ale tych pereł niestety nie ma zbyt wielu. Dobra agencja musi działać kompleksowo i byc
Awatar użytkownika
Posty: 182
Re: Inwestycja w magazyn

data » 15.01.2021, 21:54

Moim zdaniem inwestycja w magazyn to zawsze jest bardzo dobry pomysł Mam znajomych w swoim otoczeniu, którzy zdecydowali się jakiś czas temu zainwestować w hale magazynowe namiotowe
Awatar użytkownika
Posty: 217
Re: pomoc drogowa

data » 15.01.2021, 21:34

W przypadku kolizji gdzie potrzebna pomoc drogowa warto się skontaktować z https://gepardbiuro.pl/likwidacja-szkod/ . Odholują samochód, dobiorą auto zastępcze z OC lub AC zgodnie z klasą
Awatar użytkownika
Posty: 86
Re: Tłumaczenia na różne języki

data » 15.01.2021, 18:42

Postanowiłam, że zacznę podwyższać swoje kompetencje zawodowe i może nawet za jakiś czas zostanę zawodowym tłumaczem. Do tego trzeba dużo wiedzy i wytrwałości ale z pomocą przyjdzie mi
Awatar użytkownika
Posty: 561
Re: Dylematy prezentowe - co kupić na urodziny dla faceta?

data » 15.01.2021, 17:04

Ja na urodziny mojemu facetowi zorganizowałam imprezę tutaj https://naskrajnej.pl/imprezy-firmowe/ w tej restauracji wraz z dziećmi naszymi i był z tego zadowolony. Zaprosiliśmy wielu znajomych
Awatar użytkownika
Posty: 561
Re: Biznes online.

data » 15.01.2021, 16:41

Jak macie biznesy online to na pewno też potrzebujecie obsługi płatności online, tutaj https://bluemedia.pl/oferta/platnosci/platnosci-online macie firmę która je zapewnia, szybkie i

Eksperci na forum

Re: Dom inteligentny

data » 30.12.2020, 17:54

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na naszym blogu firmowym, o tym czym jest dom inteligentny i w jaki sposób może poprawić komfort mieszkania. Artykuł dostępny jest tutaj
Awatar użytkownika
Posty: 159
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 24.03.2020, 11:42

Ciekawe skąd producent wziął informację, że zużycie energii, to 2 zł/m² miesięcznie? Większej ściemy nie słyszałem! System grzewczy zużywa tyle energii, ile budynek traci. Jeżeli jest
Co należy przygotować przed ociepleniem poddasza pianą PUR?

data » 23.03.2020, 15:13

Zanim przejdziemy do ocieplania budynku, konieczne jest staranne przygotowanie podłoża, czyli tej warstwy, na którą zostanie nałożona izolacja termiczna. Istnieje cała lista zadań i testów,
Awatar użytkownika
Posty: 60
Re: Aranżacja łazienki

data » 29.12.2019, 17:38

Proponuję minimalistyczną łazienkę, w której półki będą utworzone z karton-gipsu. Blat/półka na umywalkę może być w formie dwóch drewnianych płyt. Całość uzupełni podłużne
Awatar użytkownika
Posty: 33
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 03.07.2019, 16:36

Mówiąc o „stratach” w układzie grzewczym powinniśmy odnosić się do ogrzewanego budynku a nie samych urządzeń grzewczych. Celowo pomijam teraz temat źródeł ciepła i ich sprawności.
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu