Prawo budowlane

administrator taktyczny/moderator
Awatar użytkownika
Posty: 868
Rejestracja: 25. wrz. 2014, 13:38

Prawo budowlane

Postautor: AdminMZ » 24. kwie. 2015, 10:52

Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze z wprowadzeniem 2015 wyd. 5
Stan prawny na dzień 20.04.2015 r

rok wydania: 2015, wydanie piąte
ilość stron: 320
format: B6
ISBN: 978-83-64795-07-7
oprawa: miękka
prawo.jpg
prawo.jpg (14.64 KiB) Przeglądany 18669 razy

Spis treści
Przedmowa / 5
Wprowadzenie / 17
TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] / 73

Rozdział 1. Przepisy ogólne / 74
Art. 1. Zakres przedmiotowy / 74
Art. 2. Zakres stosowania / 74
Art. 3. Definicje ustawowe / 74
Art. 4. Prawo zabudowy nieruchomoœci / 78
Art. 5. Zasady projektowania, budowy i użytkowania / 78
Art. 51. (uchylony) / 79
Art. 52. (uchylony) / 79
Art. 5a. Budowa obiektu liniowego / 80
Art. 6. Zagospodarowanie otoczenia obiektów budowlanych / 80
Art. 7. Przepisy techniczno-budowlane / 80
Art. 8. Dodatkowe warunki techniczne / 81
Art. 9. Odstêpstwo od warunków technicznych / 81
Art. 10. Wyroby budowlane / 82
Art. 10a (uchylony) / 82
Art. 11. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia / 83

Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 83
Art. 12. Warunki uzyskania uprawnieñ budowlanych / 83
Art. 12a. Uprawnienia osób z Unii Europejskiej / 87
Art. 12b. (uchylony) / 87
Art. 12c. (uchylony) / 87
Art. 13. Zakres uprawnień budowlanych / 87
Art. 14. Wykaz specjalnoœci / 88
Art. 15. (uchylony) / 90
Art. 16. Zakres przygotowania zawodowego / 91

Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / 92
Art. 17. Uczestnicy procesu budowlanego / 92
Art. 18. Obowi¹zki i uprawnienia inwestora / 92
Art. 19. Nadzór inwestorski / 92
Art. 20. Obowiązki projektanta / 93
Art. 21. Uprawnienia projektanta / 94
Art. 21a. Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia / 95
Art. 22. Obowiązki kierownika budowy / 96
Art. 23. Uprawnienia kierownika budowy / 97
Art. 23a. (uchylony) / 98
Art. 24. Zakaz łączenia funkcji / 98
Art. 25. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego / 98
Art. 26. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego / 99
Art. 27. Koordynator nadzorów inwestorskich / 99

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych / 99
Art. 28. Rozpoczęcie robót budowlanych / 99
Art. 29. Obiekty niewymagające pozwolenia na budowę / 100
Art. 29a. Budowa przyłączy / 105
Art. 30. Obiekty wymagające zgłoszenia / 105
Art. 30a. Informacje o zgłoszeniach w BIP / 108
Art. 31. Rozbiórka / 109
Art. 32. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę / 110
Art. 33. Zakres pozwolenia na budowê lub rozbiórkę / 112
Art. 34. Projekt budowlany / 114
Art. 35. Obowiązki właśœciwych organów / 116
Art. 35a. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora / 117
Art. 36. Dodatkowa treœæ pozwolenia na budowę / 118
Art. 36a. Odstępstwo od projektu / 118
Art. 37. Wygaœśnięcie pozwolenia na budowę / 119
Art. 38. Inne obowiązki właœściwego organu / 120
Art. 39. Obiekty zabytkowe / 121
Art. 39a. Obiekty budowlane na obszarze Pomnika Zagłady / 121
Art. 40. Przeniesienie decyzji na inny podmiot / 122
Art. 40a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej / 122

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych / 122
Art. 41. Rozpoczęcie budowy / 122
Art. 42. Obowiązki inwestora i kierownika budowy (robót) / 123
Art. 43. Czynnoœci geodezyjne / 124
Art. 44. Obowiązek zgłoszenia zmian / 125
Art. 45. Dziennik budowy / 125
Art. 46. Przechowywanie dokumentów budowy / 126
Art. 47. Wejœcie na teren sąsiedniej nieruchomoœci / 127
Art. 48. Legalizacja samowoli budowlanych / 127
Art. 49. Op³ata legalizacyjna / 128
Art. 49a. Zwrot opłaty legalizacyjnej / 130
Art. 49b. Nakaz rozbiórki / 130
Art. 49c. Odpowiednie stosowanie działu III Ordynacji podatkowej / 131
Art. 50. Wstrzymanie robót budowlanych / 131
Art. 50a. Wykonywanie robót budowlanych mimo wydania postanowienia o ich wstrzymaniu / 132
Art. 51. Wznowienie robót. Rozbiórka / 132
Art. 52. Koszty wstrzymania lub wznowienia robót budowlanych / 134
Art. 53. Stosowanie art. 52 / 134
Art. 54. Przystąpienie do użytkowania / 134
Art. 55. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / 135
Art. 55a. (uchylony) / 135
Art. 56. Obowi¹zek powiadomienia organów / 136
Art. 57. Zawiadomienie o zakoñczeniu budowy / 136
Art. 58. (uchylony) / 138
Art. 59. Pozwolenie na użytkowanie / 138
Art. 59a. Obowiązkowa kontrola budowy / 139
Art. 59b. (uchylony) / 140
Art. 59c. Termin kontroli / 140
Art. 59d. Protokół obowiązkowej kontroli / 141
Art. 59e. Kontrolujący / 141
Art. 59f. Kara za istotne odstêpstwo / 141
Art. 59g. Uiszczenie kary / 142
Art. 60. Przekazanie dokumentacji obiektu / 143

Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych / 143
Art. 61. Obowiązek należytego utrzymania obiektu / 143
Art. 62. Okresowe kontrole obiektu / 143
Art. 63. Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu / 145
Art. 63a. (uchylony) / 146
Art. 64. Książka obiektu budowlanego / 146
Art. 65. Udostêpnienie dokumentacji obiektu / 147
Art. 66. Usunięcie nieprawidłowoœci stanu technicznego obiektu / 147
Art. 67. Nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego / 147
Art. 68. Wyłączenie obiektu z użytkowania / 148
Art. 69. ŚŒrodki zabezpieczające / 148
Art. 70. Usuniêcie uszkodzeñ / 149
Art. 71. Zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu / 149
Art. 71a. Wstrzymanie użytkowania / 151
Art. 72. Delegacje ustawowe / 152

Rozdział 7. Katastrofa budowlana / 153
Art. 73. Definicja katastrofy / 153
Art. 74. Postępowanie wyjaœśniające / 153
Art. 75. Obowiązki właœciciela obiektu / 153
Art. 76. Komisja ustalająca przyczyny i okolicznośœci katastrofy / 154
Art. 77. Przejęcie postępowania / 155
Art. 78. Uporządkowanie terenu katastrofy / 155
Art. 79. Usunięcie skutków katastrofy / 155

Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego / 156
Art. 80. Zadania organów / 156
Art. 81. Obowiązki organów / 156
Art. 81a. Czynnoœci kontrolne / 157
Art. 81b. (uchylony) / 158
Art. 81c. Kontrole organów / 158
Art. 82. Właœciwoœæ organów administracji architektoniczno-budowlanej / 159
Art. 82a. Zakaz powierzania zadañ gminom / 160
Art. 82b. Prowadzenie rejestrów. Współpraca między organami / 160
Art. 83. Właœciwoœść organów nadzoru budowlanego / 164
Art. 83a. (uchylony) / 164
Art. 84. Zadania organów nadzoru budowlanego / 165
Art. 84a. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego / 165
Art. 84b. Kontrola działania organów / 166
Art. 85. Współdziałanie organów / 167
Art. 85a. Kontrola działalnoœci gospodarczej / 167
Art. 86. Zadania PINB / 167
Art. 87. Zadania WINB / 168
Art. 88. Właœściwoœci GINB / 168
Art. 88a. Zadania GINB / 171
Art. 88b. GUNB / 173
Art. 89. (uchylony) / 173
Art. 89a. Właœciwoœci organów w dziedzinie górnictwa / 173
Art. 89b. Postanowienie o uzgodnieniu / 173
Art. 89c. Polecenie usunięcia zagrożenia / 174

Rozdział 9. Przepisy karne / 174
Art. 90. Samowola budowlana / 174
Art. 91. Udaremnienie czynnoœci organów. Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych bez uprawnień / 174
Art. 91a. Kara za niewłaœciwe użytkowanie / 175
Art. 92. Kara aresztu / 175
Art. 93. Kara grzywny / 176
Art. 94. Orzekanie / 177

Rozdział 10. Odpowiedzialnoœść zawodowa w budownictwie / 177
Art. 95. Zakres odpowiedzialnoœści / 177
Art. 96. OdpowiedzialnoϾ zawodowa / 177
Art. 97. Postępowanie wyjaœniające / 178
Art. 98. Organy właśœciwe do orzekania / 179
Art. 99. Przekazywanie decyzji o ukaraniu / 179
Art. 100. Przedawnienie / 179
Art. 101. Zatarcie kary / 179
Art. 102. (uchylony) / 180

Rozdział 11. Przepisy przejœciowe i końcowe / 180
Art. 103. Sprawy wszczęte przed wejœciem w życie ustawy / 180
Art. 104. Zachowanie uprawnień / 180
Art. 105. Zachowanie dopuszczenia do obrotu / 181
Art. 106. Zmiany w przepisach / 181
Art. 107. Utrata mocy obowiązującej / 181
Art. 108. Wejœcie w życie / 181

Załącznik. Współczynniki kategorii i wielkoœci obiektów budowlanych / 182

WYBRANE AKTY WYKONAWCZE PRAWA BUDOWLANEGO
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeœnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [ZAP 3] / 189
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego [ZAP 8] / 213
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [ZAP9] / 229
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego [ZAP 9.4] / 237
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, ośœwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoœcią na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę [ZAP 9.3] / 249
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [ZAP 8.1] / 261
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreśœlenia metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreśœlonych w programie funkcjonalno-użytkowym [ZAP 72.1] / 271
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego [ZAP 72.10] / 295

Skorowidz rzeczowy do ustawy
–Prawo budowlane / 309
Skorowidz rzeczowy do aktów wykonawczych / 315

Reklamy książek
Przepisy techniczno-budowlane / 72
Prawo energetyczne / 236
Kodeks postêpowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne / 260
Bezpieczeñstwo pracy w budownictwie /270
Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomoœciami / 294
Pytania i testy / 308
Funkcje techniczne w budownictwie / 318

Awatar użytkownika
Posty: 215
Rejestracja: 01. paź. 2014, 9:43

Re: Prawo budowlane

Postautor: Ciechonski Jan » 03. lip. 2015, 11:31

Ciekawa pozycja. A najbardziej ciekawe, czy do przepisów jest jakiś szczegółowy komentarz.

Awatar użytkownika
Posty: 215
Rejestracja: 01. paź. 2014, 9:43

Re: Prawo budowlane

Postautor: Ciechonski Jan » 06. lip. 2015, 9:54

Ciechonski Jan pisze:Ciekawa pozycja. A najbardziej ciekawe, czy do przepisów jest jakiś szczegółowy komentarz.

W polsce każde prawo zbyt szybko staje się nieaktualne. Ale co robić skoro te porąbańce w Sejmie ciągle produkują nowe ustawy :(

Awatar użytkownika
Posty: 178
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 10:08

Re: Prawo budowlane

Postautor: rambow » 03. lis. 2015, 10:25

No właśnie nie wiem, po co ustanawiać tyle prawa? Przecież to jest bez sensu. Szkoda drzew na ten papier który się na to zużyje.

Awatar użytkownika
Posty: 6
Rejestracja: 20. lis. 2015, 11:57

Re: Prawo budowlane

Postautor: IreczekS » 20. lis. 2015, 12:18

Zgadzam się. Po co komu takie prawa. Tylko więcej haczyków i do wszystkiego można się przyczepić

Posty: 34
Rejestracja: 23. lis. 2015, 20:10

Re: Prawo budowlane

Postautor: MalwinaIKS » 27. cze. 2016, 15:04

Interesują was uprawnienia budowlane? Polecam zajrzeć do uprawnienia-budowlane.com , gdzie znajdziecie ofertę programu, w którym znajdziecie testy przygotowujące do tego typu egzaminów. Myślę, że warto taki program zakupić.

Awatar użytkownika
Posty: 137
Rejestracja: 20. paź. 2014, 7:29

Re: Prawo budowlane

Postautor: Sekator U » 13. lip. 2016, 14:23

Ceny nawet przyzwoite. ZDZIWIONY. Ale to dobrze swiadczy o wydawcy. Ciekawe jak z merytoryką?

Awatar użytkownika
Posty: 216
Rejestracja: 06. paź. 2014, 9:29

Re: Prawo budowlane

Postautor: Szaplerski » 01. sie. 2016, 12:35

rambow pisze:No właśnie nie wiem, po co ustanawiać tyle prawa? Przecież to jest bez sensu. Szkoda drzew na ten papier który się na to zużyje.

Myślę dokladnie tak samo!!!

Awatar użytkownika
Posty: 1
Rejestracja: 09. mar. 2017, 14:35
Lokalizacja: Szczecin

Re: Prawo budowlane

Postautor: termeusz » 09. mar. 2017, 16:13

IreczekS pisze:Zgadzam się. Po co komu takie prawa. Tylko więcej haczyków i do wszystkiego można się przyczepićDlatego warto podczas budowy konsultować się z prawnikiem. Jeśli mamy jakąś nietypową sprawę związaną z prawem budowlanym, to lepiej jest poprosić o pomoc specjalistów. Kary za złamanie przepisów budowlanych są zazwyczaj bardzo surowe, dlatego nie warto ryzykować. W dziedzinie budowlanki i prawa dotyczącego nieruchomości mam swoją sprawdzoną kancelarię http://dybka.com.pl/ z Warszawy. Nie raz pomagali mi w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz nadzorze nad wykonywaniem umów przez podwykonawców. Dzięki czemu ze wszystkim kontraktów wywiązywałem się terminowo i rzetelnie.

Posty: 82
Rejestracja: 19. cze. 2017, 12:55

Re: Prawo budowlane

Postautor: Kalek989 » 21. lis. 2019, 21:28

Co prawda to prawda. Nie ma po co pakować się w takie sprawy prawne, jeśli nie mamy o tym wystarczającej wiedzy. Rzeczywiście w naszym prawie jest całe mnóstwo różnych haczyków, o których mamy prawo po prostu nie wiedzieć. Ale dlatego właśnie istnieją adwokaci. Kancelaria adwokacka Wojas Pawlak także i mi nieraz pomogła z różnymi obszarami prawa.

Posty: 97
Rejestracja: 29. kwie. 2018, 11:31

Re: Prawo budowlane

Postautor: Roarrra » 22. mar. 2020, 12:24

Może warto skonsultować się z adwokatem, który ma jakieś doświadczenie w tym zagadnieniu? Warto oczywiście się upewnić. Sprawdźcie sobie tu może propozycje od http://adwokat-nawojski.pl Kompleksowo pomagają w różnych sytuacjach.

Posty: 72
Rejestracja: 13. maja. 2018, 15:33

Re: Prawo budowlane

Postautor: luisek11 » 03. kwie. 2020, 22:40

W tym przypadku warto sprawdzić https://uprawnienia-budowlane.pl/ , gdzie znajdziecie profesjonalny program do nauki na uprawnienia budowlane. Pytania w większości powtarzają się na egzaminach końcowych.

Wróć do Książki

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 233
Re: Jak oszczędzać wodę

data » 06.04.2020, 9:49

Nie wiem... może po prostu wystarczy jej nie lać bez sensu? Nawet zwykłe mycie zębów przy ciągle odkręconym kranie to zwykłe marnotrawstwo, a właśnie na takich błędach najwięcej się
Awatar użytkownika
Posty: 233
Re: Jakie szambo kupić

data » 06.04.2020, 9:48

Chyba powoli zaczyna się odchodzić od szamb na rzecz przydomowych oczyszczalni
Awatar użytkownika
Posty: 233
Re: Sposoby na odchudzanie

data » 06.04.2020, 9:47

Może warto iść do
Awatar użytkownika
Posty: 233
Re: Dobry radca prawny

data » 06.04.2020, 9:46

Prawo proste nie jest i mało kto się na nim zna, dlatego najczęściej szuka się porad prawnych u specjalistów, radców i prawników czy adwokatów. Od nich można się dowiedzieć, jak
Awatar użytkownika
Posty: 248
Re: Sposoby na odchudzanie

data » 06.04.2020, 6:04

Na pewno ciekawą opcją jest dieta pudełkowa. Jeśli nie macie do niej przekonania, to tutaj https://jemcodobre.pl/jakie-sa-zalety-k ... udelkowej/ warto sobie zerknąć i zobaczyć jakie są jej
Awatar użytkownika
Posty: 248
Re: Jaka pożyczka?

data » 06.04.2020, 2:41

Każdy, kto decyduje się na tak zwane chwilówki powinie zerknąć sobie tutaj https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/na ... tki,255723 i poczytać. Jest tam bowiem ciekawy artykuł, który pokazuje
Awatar użytkownika
Posty: 248
Re: windykacja

data » 06.04.2020, 1:33

Nie jest wcale prosto odzyskać swoje pieniądze. Tutaj https://www.system3000.pl/ sobie zerknijcie. Jest to ciekawa platforma, dzięki której można prowadzić profesjonalną windykację i przede
Awatar użytkownika
Posty: 248
Re: balustrady na schodach - propozycje

data » 06.04.2020, 1:08

Jeśli zależy wam na wysokiej jakości balustradzie, to warto sobie zerknąć tutaj https://www.szyby-dekoracyjne.pl/project/balustrady/ . Jest tam bowiem wiele ciekawych rozwiązań dopasowanych do
Awatar użytkownika
Posty: 248
Re: Oświetlenie ledowe w domu

data » 05.04.2020, 23:12

Na tej stronie https://www.shemeck.pl/artykuly/39_Jak- ... -LED-.html można sobie poczytać jak dobrać zasilacz do taśmy led. Myślę, że takie informacje mogą okazać się bardzo pomocne,
Awatar użytkownika
Posty: 248
Re: Jaki materac do łóżka wybrać?

data » 05.04.2020, 23:00

Trudno wskazać jedno idealne rozwiązania. Należy dobierać materac do swoich potrzeb. To jest ważne. Każdy z nas jest bowiem inny. Tutaj https://sklep.selene.pl/materac-vita-bu ... ,5400,7522

Eksperci na forum

Awatar użytkownika
Posty: 159
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 24.03.2020, 11:42

Ciekawe skąd producent wziął informację, że zużycie energii, to 2 zł/m² miesięcznie? Większej ściemy nie słyszałem! System grzewczy zużywa tyle energii, ile budynek traci. Jeżeli jest
Co należy przygotować przed ociepleniem poddasza pianą PUR?

data » 23.03.2020, 15:13

Zanim przejdziemy do ocieplania budynku, konieczne jest staranne przygotowanie podłoża, czyli tej warstwy, na którą zostanie nałożona izolacja termiczna. Istnieje cała lista zadań i testów,
Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła – to się opłaca!

data » 09.03.2020, 14:51

Czy wiesz, że instalacja fotowoltaiczna może obniżyć Twoje miesięczne rachunki za energię elektryczną nawet kilkukrotnie? Dzięki niej możesz produkować darmowy prąd solarny i
Awatar użytkownika
Posty: 60
Re: Aranżacja łazienki

data » 29.12.2019, 17:38

Proponuję minimalistyczną łazienkę, w której półki będą utworzone z karton-gipsu. Blat/półka na umywalkę może być w formie dwóch drewnianych płyt. Całość uzupełni podłużne
Awatar użytkownika
Posty: 33
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 03.07.2019, 16:36

Mówiąc o „stratach” w układzie grzewczym powinniśmy odnosić się do ogrzewanego budynku a nie samych urządzeń grzewczych. Celowo pomijam teraz temat źródeł ciepła i ich sprawności.
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu